Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.89.1490

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/151/10 Rady Gminy Wilga z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/137/09 Rady Gminy Wilga z dnia 25 września 2009r w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Wilga do kategorii dróg gminnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-05-05
Organ wydający:Rada Gminy Wilga
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 89 pozycja: 1490
Hasła:drogi

UCHWAŁA NR XXXVI/151/10 RADY GMINY WILGA z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/137/09 Rady Gminy Wilga z dnia 25 września 2009r w sprawie  zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Wilga do kategorii dróg gminnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zmianami) , po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Garwolińskiego, Rada Gminy w Wildze w uchwala co następuje: § 1. W uchwale Nr XXXIII/137/09 Rady Gminy Wilga z dnia 25 września 2009r w sprawie Zaliczenia dróg  położonych na terenie Gminy Wilga do kategorii dróg gminnych w Załączniku Nr 1 stanowiącym wykaz dróg lokalnych z terenu Gminy Wilga przeznaczonych do zaliczenia do kategorii dróg Gminnych wg ustawy z dnia 21 marca 1985r  o drogach publicznych, pkt 20 otrzymuje brzmienie:  ?od dr. woj. nr 801 - przez centrum wsi ? do boiska (część dz. nr 71 ? do dr. nr dz.149 oraz dz. nr 183)?  w miejscowości Ruda Tarnowska. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilga.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Gminy mgr Władysław Lenarcik  

ID: ZYBQP-ZOJCA-MXZLK-UMZPZ-SKHWP. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.5561

  uchwała nr VII/35/11 Rady Gminy Wilga z dnia 8 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilga

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.4897

  uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Wilga z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Turystyczno - Wypoczynkowego Wilga.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1593

  uchwała nr X/51/11 Rady Gminy Wilga z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilga na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.164.5153

  uchwała nr III/7/11 Rady Gminy Wilga z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilga na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.5560

  uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy Wilga z dnia 8 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane przez przedszkole publiczne dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wilga

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.89.1489

  uchwała nr XXVII/139/09 Rady Gminy w Sabniach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.89.1488

  uchwała nr XXIII/199/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/169/2000 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 listopada 2000 r. w sprawie przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.89.1487

  uchwała nr XXIII/195/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/93/2004 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 września 2004 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Łubcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.88.1486

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 lutego 2010r. o decyzji nr WCC/463-ZTO-C/341/W/OWA/2010/RW w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.88.1485

  aneks nr 2/2010 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 26 lutego 2010r. do Porozumienia WZU/10 zawartego w dniu 29 grudnia 2009r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego, a Burmistrzem Wyszkowa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.