Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.111.1883

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-5.4131-1-89/11 Wojewody Wielkopolskiego orzekająca nieważność uchwały Nr V/48/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Wojewoda Wielkopolski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 111 pozycja: 1883
Hasła:transport,bilety

Poznań, 6 kwietnia 2011 r.

KN.I-5.4131-1-89/11

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

orzekam nieważność uchwały Nr V/48/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych ? ze względu na istotne naruszenie prawa. Uzasadnienie Uchwała Nr V/48/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu 7 marca 2011 r. Powyższą uchwałę podjęto na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050 ze zmianami), art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. Nr 238, poz. 1578). Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził co następuje: W toku badania legalności uchwały Nr V/48/2011 Rady Miejskiej w Kórniku stwierdzono, iż uchwała została podjęta pomimo niespełnienia wymogu wynikającego z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zmianami) tzn. projekt ww. uchwały nie został przekazany do zaopiniowania związkom zawodowym. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 ze zmianami) rada gminy może ustalać ceny urzędowe za usługi przewozowe transportu zbiorowego oraz za przewozy taksówkami na terenie gminy.


al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 061 851-55-66, fax 061 854-11-50 www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: wojewoda.wielkopolski@poznan.uw.gov.pl

W ocenie organu nadzoru rada gminy podejmując uchwałę dotyczącą opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji zbiorowej powinna zwrócić się do odpowiednich statutowych władz związku zawodowego w celu umożliwienia im przedstawienia opinii wobec projektu uchwały. Zgodnie z ww. art. 19 ust 2 ustawy o związkach zawodowych organy samorządu terytorialnego powinny kierować założenia albo projekty aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych do odpowiednich władz statutowych związku zawodowego, określając termin przedstawienia opinii nie krótszy niż 30 dni. W przedmiotowej sprawie nie budzi wątpliwości organu nadzoru fakt, że uchwała wprowadzająca nowe stawki procentowe oraz odpowiadające im ceny za bilety reguluje sprawy dotyczące interesów materialnych ludzi pracy i wszelkich innych mieszkańców gminy a więc sprawy, które mieszczą się w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych. Należy stwierdzić, że Rada Miejska w Korniku podejmując uchwałę Nr V/48/2011 uchyliła się od obowiązku zasięgnięcia opinii związków zawodowych a zatem naruszyła unormowany w art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych tryb postępowania legislacyjnego. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzenie nieważności uchwały jest w pełni uzasadnione. Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorczego może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.99.3140

  uchwała nr XVI/301/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2808

  uchwała nr XXXII/769/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz niektóre inne uchwały

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.2266

  uchwała nr VII/87/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie miasta Pionki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.72.1241

  uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę nr LVI/568/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych .

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5488

  uchwała nr 398/XXV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską ? Płock Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku oraz w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.111.1882

  uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 125 w miejscowości Jakubowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.111.1881

  uchwała nr VI/53/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ?Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulic Dobrzecka - Podmiejska?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.111.1880

  uchwała nr VII/44/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?WSCHODNI KLIN ZIELENI A? w Poznaniu, część a.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.111.1879

  uchwała nr V / 55 /2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Koninku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.111.1878

  uchwała nr V / 54 / 2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Czmoniu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.