Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1888

Tytuł:

uchwała nr IV/23/2011 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na 2011 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miejska Grabowa nad Prosną
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 112 pozycja: 1888
Hasła:

UCHWAŁA NR IV/23/2011 RADY MIEJSKIEJ GRABOWA NAD PROSNĄ z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Grabowa nad Prosną uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 20.329.233,-zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 18.744.131,- zł, - dochody majątkowe w kwocie 1.585.102,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 . 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.623.008,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 . 2)dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1.595.698,- zł. § 2. Brak treści 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 27.021.996,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 18.127.354,- zł, - wydatki majątkowe w wysokości 8.894.642,-zł. w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.594.453,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1)wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.623.008,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 3.752.152,zł. § 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.692.763,- zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: 1)zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 1.000.000,- zł, 2)zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach programu PROW 2007-2013 zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 r. w kwocie 1.508.775,zł, 3)zaciągniętymi kredytami na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r w kwocie 4.183.988,- zł. § 4. Określa się łączna kwotę planowanych przychodów 8.370.813,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 . § 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.678.050,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 . § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy: 1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.625.571,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 700.024,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 .


Id: YJZJP-XUQWR-OHYNX-SEIZX-NGUDN. Podpisany Strona 1

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: 1)przychody 5.172.764,- zł, 2)koszty 5.162.864,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 . § 8. Określa się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną: 1)dochody w wysokości 11.000,- zł, 2)wydatki w wysokości 11.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 . § 9. Określa się Fundusz Sołecki w kwocie 200.720,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9. § 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 118.000,- zł przeznacza się: 1)na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 114.000,- zł, 2)na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,-zł, 3)na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2.000,- zł. § 11. Tworzy się rezerwy: 1)ogólną w wysokości 69.952,- zł, 2)celowe na zadania bieżące w wysokości 260.000,- zł, z tego: a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 190.000 -zł, z tego: - w kwocie 170 .000,- zł w zakresie realizacji zadań z oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej, - w kwocie 20.000,- zł w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej, b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,- zł, c) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 20.000,- zł, 3)celowe na zadania majątkowe w wysokości 30.000,- zł, z tego na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. § 12. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.370.813,-zł, w tym na: 1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 1.000.000,-zł, 2)finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 6.692.763,- zł, 3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.678.050,-zł, w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.538.050,- zł. § 13. Upoważnia się Burmistrza do: 1)zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,- zł, 2)zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 8.370.813,- zł, 3)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Id: YJZJP-XUQWR-OHYNX-SEIZX-NGUDN. Podpisany

Strona 2

§ 14. Ustala się sumę w wysokości 500.000,-zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania. § 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan Cegiełka

Id: YJZJP-XUQWR-OHYNX-SEIZX-NGUDN. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 21 lutego 2011 r. Zalacznik1.doc za ł. Nr 9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 21 lutego 2011 r. Zalacznik2.doc Zał. nr 1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 21 lutego 2011 r. Zalacznik3.doc Zał. nr 2 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 21 lutego 2011 r. Zalacznik4.doc Zał. Nr 3 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 21 lutego 2011 r. Zalacznik5.doc Zał. Nr 4 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 21 lutego 2011 r. Zalacznik6.doc

Id: YJZJP-XUQWR-OHYNX-SEIZX-NGUDN. Podpisany

Strona 4

zał. nr 7 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 21 lutego 2011 r. Zalacznik7.doc zał. nr 7 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 21 lutego 2011 r. Zalacznik8.doc zał.nr 5 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 21 lutego 2011 r. Zalacznik9.doc zał.nr 6

Id: YJZJP-XUQWR-OHYNX-SEIZX-NGUDN. Podpisany

Strona 5
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.881

  zestawienie nr GKM.71400.5.2011.RL Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Grabów nad Prosną?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1575

  zarządzenie nr 12/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną z dnia 10 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.218.3432

  uchwała nr VII/50/2011 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/14/2007 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.1977

  uchwała nr V/28/2011 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa , określenia inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego , leśnego, od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.287.4650

  porozumienie nr 1/2011 Burmistrza Miasta Grabów nad Prosną ; Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z dnia 29 czerwca 2011r. zawarte pomiędzy: Gminą Żerków reprezentowaną przez Jacka Jędraszczyka - Burmistrz Miasta i Gminy Żerków a Gminą Grabów nad Prosną reprezentowaną przez Zenona Cegłę - Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną

zamów dokument

Porady prawne

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Zastępcy burmistrza/prezydenta miasta

  Ilu maksymalnie może być zastępców burmistrza/prezydenta miasta?

 • Reprezentacja gminy

  Kto jest upoważniony do podpisywania umów w urzędzie miasta z przedsiębiorcą? Czy może to być kierownik wydziału lub skarbnik?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1887

  uchwała nr IV/13.2011 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 21 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1886

  uchwała nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, w rejonie ulic Wojska Polskiego i Staszica.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1885

  uchwała nr IV/24/11 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy w rejonie ulic: Smolary i Osada

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1884

  zarządzenie nr 183/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym Nr 1

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.111.1883

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-5.4131-1-89/11 Wojewody Wielkopolskiego orzekająca nieważność uchwały Nr V/48/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.