Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1894

Tytuł:

uchwała nr V/34/2011 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Powiatu Nowotomyskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 112 pozycja: 1894
Hasła:

UCHWAŁA NR V/34/2011 RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz.113) w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz.U z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz.1650 i Nr 219, poz. 1706) Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwala Regulamin funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowotomyski. § 1. 1. Niniejszy regulamin stosuje się w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski. 2. Regulamin określa: 1) tryb przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, 2) wymagane dokumenty do wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej, 3) szczegółowe zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, w tym osoby uprawnione do korzystania z pomocy zdrowotnej. § 2. 1. Fundusz zdrowotny tworzą środki finansowe wyodrębnione corocznie w budżecie Powiatu Nowotomyskiego, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. 2. Środkami, o których mowa w pkt 1 zarządza Zarząd Powiatu. 3. Wnioski o przyznanie pomocy z funduszu zdrowotnego wraz z wymaganą dokumentacją należy składać do Dyrektora szkoły. 4. Dyrektorzy szkół opiniują wnioski nauczycieli i przekazują wnioski do Zarządu Powiatu w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku. § 3. 1. Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu zdrowotnego są: a) nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, zatrudnieni w co najmniej połowie obowiązującego wymiaru zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski, przy czym przepis art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. ? Karta Nauczyciela, stosuje się odpowiednio, b) byli nauczyciele - emeryci i renciści ? którzy przeszli na emeryturę lub rentę ze szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Nowotomyski jest organem prowadzącym. § 4. 1. Świadczeniami w ramach pomocy zdrowotnej są: 1) refundacja kosztów zakupu leków i materiałów medycznych, 2) refundacja kosztów opieki nad chorym w domu, 3) refundacja kosztów specjalistycznego leczenia, 4) refundacja kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub ortopedycznego. 2. Świadczenia przyznawane są nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej w związku z: 1) ciężką lub przewlekłą chorobą,


Id: LVKNY-UXLUK-OPTDN-ALKHY-XUUVP. Podpisany

Strona 1

2) długotrwałym leczeniem z powodu choroby zawodowej, 3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym, 4) długotrwałym leczeniem szpitalnym, z koniecznością dalszego leczenia w domu, 5) długotrwałą rehabilitacją, w tym związaną z chorobami zawodowymi i powypadkową, 6) koniecznością zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub ortopedycznego, niezbędnego do wykonywania zawodu lub ułatwiającego dalsze funkcjonowanie. § 5. 1. Pomoc zdrowotna jest udzielana w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia finansowego. 2. Wysokość przyznanego świadczenia uzależniona jest od: 1) przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych, mających wpływ na sytuację materialną nauczyciela (przewlekły charakter choroby, zapewnienie dodatkowej opieki choremu, konieczność stosowania specjalnej diety itp.), 2) wysokości udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia, 3) sytuacji materialnej rodziny nauczyciela, po odliczeniu udokumentowanych poniesionych kosztów, 4) możliwości finansowych funduszu zdrowotnego, określonych liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków i wysokości kosztów ponoszonych na leczenie przez nauczycieli. 3. W przypadku braku środków na pełne pokrycie potrzeb świadczenie będzie przyznane częściowo lub nie będzie przyznane. § 6. 1. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej, na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 2. Do wniosku należy załączyć: a) aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające leczenie związane z ciężką lub przewlekłą chorobą, leczenie specjalistyczne, konieczność stosowania sprzętu rehabilitacyjnego lub ortopedycznego, konieczność zapewnienia choremu dodatkowej opieki, b) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia oraz oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny, na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały, c) inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej. 3. Wniosek o przyznanie nauczycielowi świadczenia zdrowotnego mogą złożyć: nauczyciel, przełożony nauczyciela, przedstawiciel związków zawodowych, przedstawiciel opieki społecznej lub prawny opiekun, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do czynności w tym zakresie. § 7. 1. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej udzielana jest raz w roku budżetowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczenie może być przyznane powtórnie w danym roku. 2. Wysokość przyznanego świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej będzie uzależniona od wysokości środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Powiatu i liczby składanych wniosków. 3. Wysokość przyznanego świadczenia zdrowotnego jest uzależniona od: 1) przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych, biorąc pod uwagę sytuację materialną nauczyciela, 2) wysokość udokumentowanych i poniesionych przez nauczyciela koszów leczenia. § 8. Traci moc uchwała nr IV/28/2007 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lutego 2007r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowotomyski. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotomyskiego. § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Id: LVKNY-UXLUK-OPTDN-ALKHY-XUUVP. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/34/2011 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik1.doc Zalacznik Nr1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/34/2011 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik2.doc Zalacznik nr2

Id: LVKNY-UXLUK-OPTDN-ALKHY-XUUVP. Podpisany

Strona 3

Uzasadnienie Podjęcie uchwały jest konieczne w celu wykonania zapisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Art. 91d pkt 1 tej ustawy wskazuje, że kompetencje organu prowadzącego w tym zakresie wykonuje Rada Powiatu. Zgodnie z nowelizacją art. 72 ust. 1 ustawy Karty Nauczyciela, niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organ prowadzący szkoły jest zobowiązany do przeznaczania corocznie w budżecie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Uprawnienia do świadczeń pomocy zdrowotnej nauczyciele zachowują po przejściu na emeryturę lub rentę bez względu na datę przejścia na emeryturę lub rentę. Ponadto organ prowadzący jest zobowiązany do określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i trybu ich przyznawania. W związku z tym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Id: LVKNY-UXLUK-OPTDN-ALKHY-XUUVP. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.52.1333

  uchwała nr XLV/369/09 Rady Gminy Czarna z dnia 25 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie funduszu zdrowotnego przyjętego uchwałą nr XXXIX/315/08 Rady Gminy Czarna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie określenia środków finansowych i ustalenia dla oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Czarna Regulaminu Funduszu Zdrowotnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1530

  uchwała nr XXII/125/2012 Rady Gminy Milówka z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli

 • DZ. URZ. 2010.26.207

  uchwała nr XXXII/163/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie utworzenia Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania środkami Funduszu

 • DZ. URZ. 2010.133.824

  uchwała nr XXXVI/233/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie : ustalenia wysokości środków na Fundusz Zdrowia dla nauczycieli w 2010 roku oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowia.

 • DZ. URZ. 2011.140.1139

  uchwała nr VI/30/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 4 marca 2011r. w sprawie wysokości środków na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli w 2011 roku oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1893

  uchwała nr V/37/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1892

  uchwała nr VIII/41/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXII/497/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mosina?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1891

  uchwała nr VIII/40/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1890

  uchwała nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1889

  uchwała nr V/30/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pniewy.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.