Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VI/VII/51/11 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany sieci gimnazjów publicznych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-06-06
Organ wydający:Rada Gminy Wisznia Mała
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 119 pozycja: 1917
Hasła:oświata i wychowanie

UCHWAŁA NR VI/VII/51/11 RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany sieci gimnazjów publicznych Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm. ), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Rady Gminy Wisznia Mała nr III/VI/37/99 z dnia 12 marca 1999r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 1999r, Nr 11,poz. 554 wprowadza się następujące zmiany: 1) § 2 pkt1 uchwały otrzymuje brzmienie:Ustala się obwód szkolny dla Gimnazjum Publicznego w Krynicznie obejmujący wsie: Malin, Ligota Piękna, Kryniczno, Rogoż, Psary, Szymanów, Krzyżanowice, Wisznia Mała, Pierwoszów, Wysoki Kościół, Machnice, Piotrkowiczki, Mienice, 2) § 2 pkt.2 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się obwód szkolny dla Gimnazjum Publicznego w Szewcach obejmujący wsie: Szewce, Ozorowice, Strzeszów, Paniowice § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2011r.


Przewodniczący Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit

Id: JHAOB-SMGAO-PZCXA-LWJWA-LIDAK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1099

  uchwała nr 67/IX/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.88.1498

  uchwała nr VI/57/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów Miasta Kalisza

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.89.1510

  uchwała nr XXXVII/332/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zmian w planie sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wieliszew

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.70.1155

  uchwała nr Nr XLIX/663/10 Rady Miejskiej Zabrze z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/217/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic obwodów publicznych gimnazjów, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Zabrze

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 47/XI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 16 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej

 • uchwała nr 42/X/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie wzniesienia pomnika

 • uchwała nr 40/IX/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • uchwała nr VII/25/11 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 31 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w Łagiewnikach

 • uchwała nr VII/24/11 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia zakresu i szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.