Logowanie

Tytuł:

uchwała nr X/180/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr LX/914/2006 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-06-10
Organ wydający:Sejmik Województwa Dolnośląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 123 pozycja: 1982
Hasła:kultura i sztuka

UCHWAŁA NR X/180/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr LX/914/2006 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale nr LX/914/2006 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 255, poz. 3795) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzy Pokój

Id: OSUFZ-OQEAG-FSKUK-GKCQZ-ZPFXA. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/180/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 maja 2011 r. Regulamin przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury § 1. Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, zwana dalej Nagrodą, przyznawana jest twórcom kultury oraz animatorom w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa kulturowego, działającym na terenie Województwa Dolnośląskiego. § 2. Nagroda może być przyznawana z inicjatywy własnej Marszałka Województwa Dolnośląskiego lub na wniosek: 1) Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego właściwego do spraw społecznych; 2) organów administracji rządowej; 3) organów administracji samorządowej; 4) instytucji kultury; 5) związków lub stowarzyszeń zawodowych, twórczych i kulturalnych; 6) środowisk twórczych; 7) uczelni i wyższych szkół artystycznych; 8) Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. § 3. Nagroda ma charakter finansowy. § 4. 1. Nagroda może być przyznana za całokształt działalności. 2. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz. § 5. 1. Nagroda może być przyznana za realizację określonego przedsięwzięcia. 2. Nagroda za realizację określonego przedsięwzięcia może być przyznana tej samej osobie nie częściej niż raz na 5 lat. § 6. 1. Nagroda może być przyznana laureatowi konkursu na wniosek podmiotu zewnętrznego organizującego konkurs. 2. Po rozstrzygnięciu konkursu organizator zobowiązany jest uzupełnić dane laureata nagrody. § 7. Wniosek o przyznanie nagrody składa się Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego. § 8. 1. Oceny formalnej i wstępnej oceny merytorycznej wniosków dokonuje Zespół Oceniający powołany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. 2. Zespół Oceniający przygotowuje propozycje przyznania Nagrody oraz jej wysokość dla poszczególnych kandydatów. § 9. 1. Nagrodę przyznaje Marszałek Województwa Dolnośląskiego po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Dolnośląskiego. 2. Wysokość Nagrody ustala Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Id: OSUFZ-OQEAG-FSKUK-GKCQZ-ZPFXA. Podpisany Strona 1

3. Wysokość jednorazowej nagrody nie może przekroczyć kwoty 50. 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł). 4. Środki finansowe na nagrody zabezpiecza budżet Województwa Dolnośląskiego, dział 921. § 10. Wręczenie Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego odbywa się w zależności od potrzeb i okoliczności. § 11. Informację o laureatach Nagrody podaje się do publicznej wiadomości. § 12. Obsługę organizacyjno-techniczną procedury przyznawania nagród prowadzi Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/180/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 maja 2011 r. Zalacznik2.doc WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE KULTURY

Id: OSUFZ-OQEAG-FSKUK-GKCQZ-ZPFXA. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIV/727/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/458/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przekształcenia Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka ? Centrum Medycyny Ratunkowej oraz Okręgowego Szpitala Kolejowego

 • DZ. URZ. 2010.311.2093

  uchwała nr XLV/730/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/444/05 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie likwidacji Okręgowego Szpitala Kolejowego w Krakowie zmienionej Uchwałą Nr XLV/580/06 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2006 roku, Uchwałą Nr XIV/180/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 roku, Uchwałą Nr XXVI/393/08 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/426/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/598/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2009 roku oraz Uchwałą Nr XLI/668/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2010 roku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/333/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Gór Sowich

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/328/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego ?Dolina Jezierzycy?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/332/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego ?Chełmy?

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek od sprzedaży ziemi rolnej

  W roku 2006 wraz z rodzeństwem odziedziczyliśmy gospodarstwo rolne. Podjęliśmy decyzję o spłacie jednego ze współwłaścicieli. Ponieważ kwota spłaty przekracza (...)

 • Ustawa o świadku koronnym

  Ustawa o świadku koronnym, jak wynika z przepisów końcowych , obowiązuje do 1 września 2006 roku. Czy oznacza to, że po 1 września nie maja już zastosowania te przepisy? (...)

 • Termin zgłoszenia pełnomocnika spółdzielni

  Nowelizacja ustawy o KRS wprowadziła ujawnianie w rejestrze także pełnomocników między innymi spółdzielni oraz zakres ich pełnomocnictwa. Jaki jest termin dokonania (...)

 • Okres zatrudnienia zleceniobiorcy a PIT-8B

  Jak prawidłowo wykazać okres w PIT-8B, jeśli zleceniobiorca wykonywał umowę zlecenie w okresie od 16.01.2006 do 27.01.2006, a rachunek wystawił dnia 31.01.2006 oraz (...)

 • Oprocentowanie według stopy redyskonta weksli

  Mamy zawartą umowę sprzedaży z Urzędem Miasta w 2001 r z której wynika - zadłużenie z tytułu wykupu gruntu rozłożone jest na dziesięć lat suma będzie spłacana (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.469.2011.MG Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność § 6 zdanie drugie uchwały Rady Gminy Długołęka z dnia 28 kwietnia 2011 roku nr V/99/11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w południowej-wschodniej części wsi Wilczyce.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.464.2011.MG Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność § 3 pkt 4 uchwały Rady Gminy Długołęka z dnia 28 kwietnia 2011 roku nr V/94/11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 79/10 w obrębie wsi Długołęka.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.463.2011.MG Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność § 3 pkt 4 i § 4 pkt 4 uchwały Rady Gminy Długołęka z dnia 28 kwietnia 2011 roku nr V/93/11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 437/1, po podziale 437/3 w obrębie wsi Długołęka.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.485.2011.DP1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 czerwca 2011r. stwierdzające nieważnosć uchwały Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miejscowości Radwanice, gmina Siechnice.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.436.2011.BSZ2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność § 2 ust. 3 zdanie drugie uchwały Rady Gminy w Radwanicach Nr VII/25/11 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola gminnego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.