Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.129.2098

Tytuł:

uchwała nr V/63/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kościelna Wieś I

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-05-11
Organ wydający:Rada Gminy Gołuchów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 129 pozycja: 2098
Hasła:

UCHWAŁA NR V/63/2011 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kościelna Wieś I Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Kościelna Wieś I, Rada Gminy Gołuchów postanawia, co następuje: § 1. Uchwala się Statut Sołectwa KOŚCIELNA WIEŚ I stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały. § 2. Traci moc Uchwała Nr VI/57/99 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 kwietnia 1999r. w sprawie Statutu Sołectwa z póżniejszymi zmianami. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Jan Sobczak

Załącznik do Uchwały Nr V/63/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik1.doc Statut Sołectwa Kościelna Wieś I

Id: NCRQX-GBAOS-YYHJL-DGSNZ-JLGDO. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.129.2099

  uchwała nr V/64/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa KOŚCIELNA WIEŚ II

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.129.2100

  uchwała nr V/65/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa KOŚCIELNA WIEŚ III

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3347

  uchwała nr XVII/179/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutów Sołectwa Bielawy, Sołectwa Bogusławice, Sołectwa Borczysko, Sołectwa Cieśle, Sołectwa Czechel, Sołectwa Czerminek, Sołectwa Gołuchów, Sołectwa Jedlec, Sołectwa Kajew, Sołectwa Karsy, Sołectwa Kościelna Wieś I, Sołectwa Kościelna Wieś II, Sołectwa Kościelna Wieś III, Sołectwa Kucharki, Sołectwa Kuchary, Sołectwa Krzywosądów, Sołectwa Macew, Sołectwa Pleszówka, Sołectwa Popówek, Sołectwa Szkudła, Sołectwa Tursko, Sołectwa Wszołów,

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.238.8465

  uchwała nr XVI/70/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Mała Wieś

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.181.2

  uchwała nr VII/58/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Turośń Kościelna

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.129.2097

  uchwała nr V/62/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa KARSY

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.129.2096

  uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wągrowiec dla terenów położonych w obrębie miejscowości Łęgowo oraz Długa Wieś

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.128.2095

  uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy Rychtal z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/142/2009 r. Rady Gminy Rychtal z dnia 6 listopada 2009 w sprawie opłaty od posiadania psów , zmienionej uchwałą nr XXVII/156/10 Rady Gminy Rychtal dnia 22 marca 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.128.2094

  uchwała nr VI/25/2011 Rady Gminy Rychtal z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/146/2009 r. Rady Gminy Rychtal z dnia 6 listopada 2009 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso , zmienionej uchwałą nr XXVII/157/10 Rady Gminy Rychtal dnia 22 marca 2010 roku .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.128.2093

  uchwała nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.