Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 47/2011 Wójta Gminy Czernica z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych z wodociągu gminnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-07-18
Organ wydający:Wójt Gminy Czernica
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 150 pozycja: 2575
Hasła:porządkowe przepisy

ZARZĄDZENIE NR 47/2011 WÓJTA GMINY CZERNICA z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych z wodociągu gminnego Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4, art. 41 ust. 2 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 24 paragraf 1 ustawy z dnia 21 maja 1971 r. kodeks wykroczeń (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zmianami), w związku z niedoborem wody na terenie Gminy czernica, zarządza się, co następuje: § 1. 1. Wprowadza się zakaz podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, działkowych oraz innych terenów zielonych na terenie Gminy Czernica, w okresie od dnia 08.06.2011 r. do dnia 30.09.2011 r. w godzinach od 6.00 do 21.00. 2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. § 2. Winni nieprzestrzegania postanowień niniejszego zarządzenia będą pociągani do odpowiedzialności karnoadministracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. § 3. Nadzór i egzekwowanie niniejszego zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Czernica i w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Wójt Gminy Czernica Stefan Dębski

Id: ZDOIZ-TQOLM-NEPYU-XSQND-KVYOT. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.522.3902

  uchwała nr LIV/626/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Czernichów w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych na terenie gminy Czernichów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1279

  uchwała nr XXVII/383/09 Rady Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Wójta Gminy Dobra z dnia 28 kwietnia 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.272.4327

  uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 15 września 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu używania wody do podlewania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.222.3500

  uchwała nr VIII/47/11 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 11 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Kaźmierz zakazu używania wody do podlewania

 • Dziennik Urzędowy

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.149.2011.AZ5 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2011r. stwierdzające nieważność zarządzenia Nr 47/2011 Wójta Gminy Czernica z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych z wodociągu gminnego

zamów dokument

Porady prawne

 • Vat na usługi ogrodnicze

  Jaka stawka podatku VAT obowiązuje dla usług ogrodniczych typu utrzymanie terenów zielonych, koszenie trawników, przycinanie żywopłotów?

 • Śmierć użytkownika ogródka działkowego

  Co dzieje się z prawem użytkowania ogródka działkowego w przypadku śmierci jego użytkowania?

 • Ogródki działkowe - czy można przenieść prawo?

  Od kilku miesięcy pojawiają się na rynku nieruchomości liczne oferty sprzedaży działek zlokalizowanych na terenie rodzinnych ogródków działkowych. Jako wieczysty (...)

 • Ogród Wspólnoty Mieszkaniowej

  Wspólnota mieszkaniowa podjęła uchwałę o zakazie montowania płotów, pergoli na terenie ogródka przynależnego do lokalu usytuowanego na parterze, kierując się względami (...)

 • Kopanie psa

  Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 39/VII/2011 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół na terenie Gminy Stoszowice oraz określenia granic ich obwodów.

 • uchwała nr XIV/63/2011 Rady Gminy Oława z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych, przypadających Gminie Oława i jej podległym jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg

 • uchwała nr IX/43/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

 • uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Malczycach prowadzonym przez Gminę Malczyce

 • uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół na terenie Gminy Jerzmanowa

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane