Logowanie

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.149.2011.AZ5 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2011r. stwierdzające nieważność zarządzenia Nr 47/2011 Wójta Gminy Czernica z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych z wodociągu gminnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-07-18
Organ wydający:Wojewoda Dolnośląski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 150 pozycja: 2576
Hasła:rozstrzygnięcia nadzorcze,porządkowe przepisy

Wrocław, dnia 6 lipca 2011 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI NR NK-N.4131.149.2011.AZ5 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdzam nieważność zarządzenia Nr 47/2011 Wójta Gminy Czernica z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych z wodociągu gminnego. Uzasadnienie Wójt Gminy Czernica wydał w dniu 8 czerwca 2011 r. zarządzenie Nr 47/2011 w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych z wodociągu gminnego. Zarządzenie wpłynęło do Organu Nadzoru w dniu 9 czerwca 2011 r. W toku badania legalności zarządzenia Organ Nadzoru stwierdził jego wydanie z istotnym naruszeniem art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) a także art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95). Mocą § 1 zarządzenia Nr 47/2011 Wójt Gminy Czernica, działając na podstawie art. 40 ust. 3 i 4, art. 41 ust. 2 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, wprowadził zakaz podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, działkowych oraz innych terenów zielonych na terenie Gminy Czernica w okresie od dnia 8 czerwca 2011 r. do dnia 30 września 2011 r. w godzinach od 6:00 do 21:00. Na mocy zaś § 2 zarządzenia, winni nieprzestrzegania jego postanowień będą pociągani do odpowiedzialności karnoadministracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Jak stanowi art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym: ?W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.? Wedle zaś art. 41 ust. 2 ustawy, w przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt, w formie zarządzenia. Zgodnie z art. 40 ust. 4. ustawy o samorządzie gminnym, przepisy porządkowe mogą przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. Analizując wskazane w podstawie prawnej zarządzenia przepisy ustawy o samorządzie gminnym należy zauważyć, że aby wprowadzić określone normy w formie przepisów porządkowych muszą wystąpić jednocześnie dwie przesłanki. Wedle pierwszej materia podlegająca unormowaniu nie może być uregulowana w innych przepisach powszechnie obowiązujących. Wedle drugiej wprowadzenie określonych norm musi być uzasadnione ze względu na ochronę wartości, o których mowa w art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z tak przyjętą interpretacją organ nadzoru pragnie zauważyć, że nie było podstaw do wydania przez Wójta Gmina Czernica zarządzenia w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych z wodociągu gminnego. Nie zostały bowiem spełnione jednocześnie obie przesłanki warunkujące wydanie przepisów porządkowych, o których mowa w art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. W omawianym przypadku nie istniały okoliczności dające podstawę do wydania przepisów porządkowych. Na pytanie organu nadzoru (pismo NK-N.4131.149.2011.AZ5 z dnia 27 czerwca 2011 roku) odnośnie istnienia przesłanek stanowiących podstawę do wydania zarządzenia Wójt Gminy Czernica wyjaśnił (pismo OiSo.0053.2011.L.B z dnia 29 czerwca 2011 r.), że podstawą wprowadzenia ograniczenia poboru wody była konieczność utrzymania dostaw wody do wszystkich odbiorców do celów socjalno ? bytowych. Wójt podał, że


na skutek nierozsądnego nadużywania wody mieszkańcy zaopatrywani z końcowych odcinków wodociągu byli pozbawieni wody przez okres kilku godzin lub otrzymywali wodę o ciśnieniu uniemożliwiającym korzystanie z urządzeń i wyposażenia domowego. Taka sytuacja w ocenie Wójta wpływać miała na pogorszenie stanu sanitarnego poszczególnych rodzin, co w konsekwencji mogło doprowadzić do zagrożenia zdrowia obywateli. Wójt wskazał też na wpływ braków w dostawie wody na pogorszenie bezpieczeństwa pożarowego, co stwarzało niebezpieczeństwo zagrożenia życia i zdrowia obywateli. Celem wydania zarządzenia było obniżenie i wyrównanie dobowych poborów wody, gdyż przekracza zdolności produkcyjne Stacji Uzdatniania Wody. Notoryczne braki wody wpływają niekorzystnie na nastroje obywateli co może spowodować naruszenie spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Należy w tym miejscu odnieść się do wskazanego już wcześniej art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Przedstawione przez Wójta przesłanki wprowadzenia przepisów porządkowych w żadnym stopniu nie odpowiadają dyspozycji wskazanego przepisu. Nie można zgodzić się z argumentacją, że spadki ciśnienia wody spowodowane zwiększonym poborem wody stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia obywateli albo, że grożą zakłóceniem porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Z istoty przepisów porządkowych (policyjnych) wynika, że stanowią one regulację o charakterze wyjątkowym i ostatecznym. Wydaje się je w sytuacjach realnego zagrożenia dla chronionych dóbr, którego nie da się wyeliminować w żaden inny sposób. Realne zagrożenie oznacza sytuację nieprzewidzianą, bezpośrednio zagrażającą jakiemuś dobru i na tyle oczywistą, że podjęcie odpowiednich działań jest nieodzowne np. katastrofa ekologiczna, klęska żywiołowa. Okoliczności przedstawione przez Wójta nie stanowią realnego zagrożenia dla dóbr chronionych prawem, uzasadniającego wydanie przepisów porządkowych. Wszystkie wskazane przez Wójta okoliczności wskazują jedynie na potencjalne, a nie realne zagrożenie wartości wymienionych w art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Sam Wójt w swym piśmie posługuje się następującymi sformułowaniami: ?mogło doprowadzić do zagrożenia zdrowia obywateli?, ?stwarzało niebezpieczeństwo zagrożenia życia i zdrowia obywateli?, ?może spowodować naruszenie spokoju i bezpieczeństwa publicznego?. W kwestii rzeczonych okoliczności należy w tym miejscu wskazać art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami), wedle którego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Niskie ciśnie wody i wynikające z tego braki w dostawach wody stanowią problem, który pozostaje w gestii przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. To ono jest odpowiedzialne za dostarczanie wody odpowiedniej jakości i pod odpowiednim ciśnieniem. Wady technologiczne sieci wodociągowej nie mogą stanowić podstawy do wydania przepisów porządkowych. W toku badania legalności przedmiotowego zarządzenia organ nadzoru stwierdził nadto jego wydanie z istotnym naruszeniem art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95). Przepisy porządkowe są specyficzną kategorią aktów prawa miejscowego. Cechą tego typu aktów prawnych jest wprowadzenie do porządku prawnego nowych norm prawnych, obowiązujących w sposób generalny i abstrakcyjny na terenie właściwości danego organu. W przypadku organów gminy, wydawane przez nich akty prawa miejscowego nakładają najczęściej na oznaczonych rodzajowo członków społeczności lokalnej obowiązek oznaczonego zachowania się w sytuacjach wskazanych w takich przepisach. Artykuł 42 ustawy o samorządzie gminnym wskazuje, że zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Wedle art. 4 ust. 3 tej ustawy, przepisy porządkowe wchodzą w życie po upływie trzech dni od dnia ich ogłoszenia. W uzasadnionych przypadkach przepisy porządkowe mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż trzy dni, a jeżeli zwłoka w wejściu w życie przepisów porządkowych mogłaby spowodować nieodwracalne szkody lub poważne zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, można zarządzić wejście w życie takich przepisów z dniem ich ogłoszenia. Mając zatem na względzie charakter przepisów porządkowych, a w szczególności konieczność ich szybkiego wejścia w życie wynikającą z przesłanek jego wydania, ustawodawca zdecydował o krótszym niż w przypadku pozostałych aktów prawa miejscowego okresie vacatio legis. Ogólną zasadą jest zatem wejście w życie przepisów porządkowych w terminie trzech dni od ich urzędowego ogłoszenia. Ustawodawca w zdaniu drugim art. 4 ust. 3 ustawy przewidział wyjątek od tej zasady określając jednocześnie przesłanki zastosowania tego


wyjątku. Co jednak w tym przypadku najistotniejsze, ustawodawca postanowił, że najkrótszy czas, w jakim mogą wejść w życie przepisy porządkowe to dzień ich ogłoszenia. Tymczasem w § 4 zarządzenia Nr 47/2011 Wójta Gminy Czernica czytamy: ?Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Czernica i w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.?. Tym samym przewidziano wejście w życie zarządzenia przed dniem jego ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Należy zatem stwierdzić, że wskazane zarządzenie Wójta Gminy Czernica nie odpowiada wymaganiom stawianym tej kategorii aktów przez wskazane przepisy. W ocenie Organu Nadzoru w tym przypadku nie może być mowy o zastosowaniu art. 5 ustawy, zgodnie z którym przepisy art. 4 nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Na mocy bowiem § 2 zarządzenia przewidziano za jego naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. Spenalizowanie pewnej kategorii zachowań z mocą wsteczną stoi w sprzeczności z zasadą demokratycznego państwa prawnego wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 16 września 2009 r. , sygn. akt III SA/Wr 238/09 (Lex nr 560731): ?Niespełnienie wymagań formalnych w uchwale stanowiącej akt prawa miejscowego w zakresie należytej publikacji - wynikających z art. 42 ust. 1 u.s.p. w związku z art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - jest istotnym naruszeniem prawa, powodującym konieczność stwierdzenia jej nieważności w całości. Wojewoda jako organ nadzoru nie ma kompetencji przypisanych prawem do zmiany merytorycznej postanowień uchwały rady powiatu w zakresie przepisów określających datę jej wejścia w życie, ani sprzecznie z postanowieniami uchwały nie może podjąć procedury innej niż w niej przewidziano dla oznaczenia daty wejścia w życie. Organ nadzoru nie może wobec tego wdrożyć odpowiedniego trybu promulgacji, nie zważając na treść uchwały.?. Uwagi te należy odnieść do zarządzenia porządkowego wójta w zakresie obowiązku promulgacji wojewódzkim dzienniku urzędowym. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono, jak w sentencji. Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem Organu Nadzoru ? Wojewody Dolnośląskiego w terminie 30 dni od jego doręczenia. Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek Skorupa
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 47/2011 Wójta Gminy Czernica z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych z wodociągu gminnego

 • DZ. URZ. 2010.522.3902

  uchwała nr LIV/626/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Czernichów w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych na terenie gminy Czernichów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1279

  uchwała nr XXVII/383/09 Rady Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Wójta Gminy Dobra z dnia 28 kwietnia 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.272.4327

  uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 15 września 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu używania wody do podlewania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.222.3500

  uchwała nr VIII/47/11 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 11 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Kaźmierz zakazu używania wody do podlewania

zamów dokument

Porady prawne

 • Vat na usługi ogrodnicze

  Jaka stawka podatku VAT obowiązuje dla usług ogrodniczych typu utrzymanie terenów zielonych, koszenie trawników, przycinanie żywopłotów?

 • Śmierć użytkownika ogródka działkowego

  Co dzieje się z prawem użytkowania ogródka działkowego w przypadku śmierci jego użytkowania?

 • Ogródki działkowe - czy można przenieść prawo?

  Od kilku miesięcy pojawiają się na rynku nieruchomości liczne oferty sprzedaży działek zlokalizowanych na terenie rodzinnych ogródków działkowych. Jako wieczysty (...)

 • Ogród Wspólnoty Mieszkaniowej

  Wspólnota mieszkaniowa podjęła uchwałę o zakazie montowania płotów, pergoli na terenie ogródka przynależnego do lokalu usytuowanego na parterze, kierując się względami (...)

 • Kopanie psa

  Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 47/2011 Wójta Gminy Czernica z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych z wodociągu gminnego

 • uchwała nr 39/VII/2011 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół na terenie Gminy Stoszowice oraz określenia granic ich obwodów.

 • uchwała nr XIV/63/2011 Rady Gminy Oława z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych, przypadających Gminie Oława i jej podległym jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg

 • uchwała nr IX/43/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

 • uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Malczycach prowadzonym przez Gminę Malczyce

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.