Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.181.2915

Tytuł:

uchwała nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 18 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ?Orlik 2012? i przepisów porządkowych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-06-29
Organ wydający:Rada Miejska w Ujściu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 181 pozycja: 2915
Hasła:

UCHWAŁA NR VI/46/2011 RADY MIEJSKIEJ W UJŚCIU z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ?Orlik 2012? i przepisów porządkowych. Na podstawie art. 40 ust.2 , ust.3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591;zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 182 , poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Rada Miejska w Ujściu uchwala, co następuje: § 1. Wprowadza się regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ?Orlik 2012? w Kruszewie przy ul. Szkolnej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Każda osoba znajdująca się na terenie kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ?Orlik 2012? zobowiązana jest stosować się do niniejszego regulaminu i wprowadzonych w nim przepisów porządkowych. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujścia. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Ujście. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 18 maja 2011 r. Ze względu ma ogólnodostępny charakter miejsc użyteczności publicznej koniecznym jest ustalenie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012 zlokalizowanego w Kruszewie. Regulamin określa jasne i przejrzyste zasady korzystania z kompleksu boisk dla wszystkich użytkowników. Nakłada na użytkowników obiektu obowiązek stosowania określonych norm i zasad zachowania, a ponadto stworzy służbom porządkowym warunki do reagowania i egzekwowania poprawnego zachowania się . Załącznik do Uchwały Nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 18 maja 2011 r. Zalacznik1.pdf regulamin Orlik Kruszewo
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/66/11 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu korzystania z kompleksu boisk Moje Boisko ? Orlik 2012 w Rejowcu Fabrycznym".

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1511

  uchwała nr XIII/102/2012 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 14 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ?Orlik 2012? i przepisów porządkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.555

  uchwała Nr IV/20/11 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie: ?Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych wybudowanych w ramach programu ?Moje Boisko - Orlik 2012? należącego do Gminy Sławoborze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.259.4091

  uchwała nr X/64/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zasad korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kramsku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.78.1470

  uchwała Nr VII/46/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych ,,Moje boisko-ORLIK 2012?? w Rosnowie i Boninie

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.181.2914

  uchwała nr VI/47/11 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Szydłowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.181.2913

  uchwała nr VI/46/11 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szydłowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.181.2912

  uchwała nr VI/45/11 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szydłowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.181.2911

  uchwała nr VI.41.2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne Gminy Zakrzewo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.181.2910

  uchwała nr VI.40.2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Zakrzewo

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.