Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIV/81/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-09-13
Organ wydający:Rada Miejska w Radkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 190 pozycja: 3274
Hasła:papiery wartościowe

UCHWAŁA NR XIV/81/11 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje: § 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) spółce - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Gmina Radków posiada udziały lub akcje, 2) udziałach - należy przez to rozumieć udziały lub akcje będące własnością Gminy Radków w spółce, 3) burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Radków, 4) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Radków. § 2. 1) Upoważnia się Burmistrza do: a) wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały, wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok budżetowy, b) wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały, wkładów mogących zgodnie z przepisami prawa stanowić wkład niepieniężny. 2) Gmina może obejmować udziały w spółkach już istniejących, do których przystępuje oraz w spółkach tworzonych. 3) O wniesieniu udziałów do spółki decyduje Burmistrz w formie zarządzenia. § 3. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów w spółkach musi być poprzedzone wyceną wnoszonego mienia komunalnego. Wyceny nie dokonuje się w przypadku, gdy majątek będący przedmiotem aportu został nabyty bezpośrednio przed wniesieniem aportu na podstawie faktury potwierdzającej jego nabycie, bądź istnieje możliwość ustalenia jego wartości na podstawie poniesionych nakładów. § 4. 1) Cofanie udziałów w spółce następuje poprzez ich umorzenie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. 2) O cofaniu udziałów ze spółki decyduje Burmistrz w formie zarządzenia. § 5. 1) Upoważnia się Burmistrza do zbywania udziałów w spółkach z zastrzeżeniem ust. 3. 2) O zbyciu udziałów decyduje Burmistrz w fiormie zarządzenia. 3) W przypadku zbywania powyżej 49% udziałów w danej spółce wymagana jest uprzednia zgoda Rady Miejskiej w Radkowie. W takim przypadku Burmistrz dokonuje analizy określonej przepisami prawa i przedkłada projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce. § 6. Zbycie udziałów może nastąpić na zasadach określonych w dziale IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków. § 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Id: MLZNC-YOHKC-DPKXX-YMLEB-TOQDR. Podpisany

Strona 1

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radkowie Bogumił Kuczyński

Id: MLZNC-YOHKC-DPKXX-YMLEB-TOQDR. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/431/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/90/2011 Rada Miejska w Słubicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Słubic.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.276.462

  uchwała nr XI/162/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Piekary Śląskie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/152/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVI/389/10 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIV/79/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/63/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat

 • uchwała nr XIV/77/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • uchwała nr XII/63/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat

 • uchwała nr XI/115/11 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Polkowice.

 • uchwała nr XI/111/11 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Polkowice.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.