Logowanie

Tytuł:

uchwała nr X/87/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w Groblicach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-09-13
Organ wydający:Rada Miejska w Siechnicach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 190 pozycja: 3275
Hasła:

UCHWAŁA NR X/87/11 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic w Groblicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Siechnicach uchwala co następuje: § 1. Na wniosek właściciela dróg wewnętrznych, nadaje się nazwy ulic, w miejscowości Groblice: ? część działek o numerach 13 i 14/2 ? ul. Sadowa ? część działek o numerach 13 i 14/2 ? ul. Kwiatowa Położenie ulic przedstawiono na załączniku graficznym w skali 1:2000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Roman Kasprowicz

Załącznik do Uchwały Nr X/87/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 sierpnia 2011 r. Zalacznik1.pdf Obręb Groblice

Id: QJTEB-UEMOU-FSXWI-HFTDH-PIDHE. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr LI/477/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w Szczedrzyku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5122

  uchwała nr XVI/152/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym oraz nazw drogom wewnętrznym we wsi Małocice i Augustówek.

 • DZ. URZ. 2009.225.1847

  uchwała nr XXXI/243/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Ćmielów

 • DZ. URZ. 2010.73.1222

  uchwała nr XXX/260/10 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic osiedlowych w sołectwie Męcikał

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/196/09 Rady Gminy Choceń w sprawie nadania nazw ulic w Choceniu

zamów dokument

Porady prawne

 • Szerokość drogi

  Ile minimum metrów szerokości powinna mieć ślepa uliczka i jakie przepisy to regulują?

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

 • Koszty oświetlenia dróg osiedlowych spółdzielni

  Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada na swoim terenie drogi będące własnością spółdzielni, lecz służące do publicznego użytku mieszkańców osiedla. Spółdzielnia (...)

 • Dokumentowanie zakupu znaczków pocztowych

  Jak najlepiej wprowadzać w koszty zakup znaczków na listy? Po wysłaniu listu otrzymuje się dowód nadania i na żądanie pokwitowanie, które nie jest fakturą VAT ani (...)

 • Front działki

  Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy dołączyć mapę zasadniczą obejmującą (z tego co się orientuję) obszar w odległości minimum 3-krotności (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIV/81/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego

 • uchwała nr XIV/79/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/63/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat

 • uchwała nr XIV/77/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • uchwała nr XII/63/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat

 • uchwała nr XI/115/11 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Polkowice.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.