Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6554

Tytuł:

decyzja nr OWA-4210-88(3)/2011/403/XZM3/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Szydłowcu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-11-25
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 216 pozycja: 6554
Hasła:energetyka

Warszawa, dnia 21 listopada 2011 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OWA-4210-88(3)/2011/403/XZM3/RW

DECYZJA w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Szydłowcu

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy ? Kodeks postępowania administracyjnego,


po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego: Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. z siedzibą w Szydłowcu zwanego dalej: ?Przedsiębiorstwem?,

które posiada: ? numer 0000090177 rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ? numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7991829245, zawartego w piśmie z dnia 17 listopada 2011 r. L.dz. 348/11/2011 w sprawie zatwierdzenia trzeciiej zmiany taryfy dla ciepła,

postanawiam zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo i stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji drugą zmianę taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją z dnia 21 maja 2010 r. nr OWA-4210-13(11)/2010/403/X/RW, na okres do 30 kwietnia 2012 r., zmienionej decyzją z dnia 29 października 2010 r. nr OWA-4210-62(4)/2010/403/XZM/RW oraz decyzją z dnia 10 sierpnia 2011 r. nr OWA-4210-58(2)/2011/403/XZM2/RW.

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na: ? wytwarzanie ciepła ? udzieloną decyzją z dnia 5 listopada1998 r. nr WCC/520/403/U/OT-7/98/IR, z późn. zm., ? przesyłanie i dystrybucję ciepła ? udzieloną decyzją z dnia 5 listopada 1998 r. nr PCC/548/403/U/OT-7/98/IR, z późn. zm., ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją z dnia 21 maja 2010 r. nr OWA-421013(11)/2010/403/X/RW, na okres do 30 kwietnia 2012 r. i zmieniona decyzją z dnia 29 października 2010 r. nr OWA-4210-62(4)/2010/403/XZM/RW oraz decyzją z dnia 10 sierpnia 2011 r. nr OWA-421058(2)/2011/403/XZM2/RW.

Id: NPKKD-WVYVV-YTQSB-TKMGV-LANTB. Podpisany

Strona 1

Pismem z dnia 17 listopada 2011 r. L.dz. 348/11/2011, Przedsiębiorstwo przedkładając trzecią zmianę ww. taryfy, zwróciło się z wnioskiem o jej zatwierdzenie w zakresie wysokości określonych w niej cen i stawek opłat za ciepło, w związku ze zmianą (wzrostem) kosztów zakupu paliwa (miału węgla kamiennego) w porównaniu z tymi kosztami uwzględnionymi w kalkulacji cen i stawek opłat w obowiązującej taryfie. Uzasadnieniem powyższej zmiany jest okoliczność przewidziana w § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), tj. zwiększenie kosztów zakupu paliwa w stosunku do tych kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji obecnie obowiązującej taryfy dla ciepła. W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało trzecią zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi w art. 44-46 Prawa energetycznego oraz przepisami rozporządzenia taryfowego. Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W niniejszej sprawie, słuszny interes strony przejawia się w uprawnieniu do zapewnienia Przedsiębiorstwu pokrycia przez zmianę taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło. Zważywszy, iż w niniejszej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie ? Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy ? Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres: Oddział Centralny Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, ul. Canaletta 4, 00 - 099 Warszawa.

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Id: NPKKD-WVYVV-YTQSB-TKMGV-LANTB. Podpisany

Strona 2

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki Adam Dobrowolski

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 tab. 4 pkt 1). Główny specjalista Renata Wysocka

Otrzymują: 1. Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. ul. Radomska 48A, 26-500 Szydłowiec 2. Wojewoda Mazowiecki

Załącznik do Decyzji Nr OWA-4210-88(3)/2011/403/XZM3/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 listopada 2011 r. Zalacznik1.pdf 21.11.11 Szydłowiec

Id: NPKKD-WVYVV-YTQSB-TKMGV-LANTB. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.147.4694

  decyzja nr OWA-4210-58(2)/2011/403/XZM2/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia drugiej zmiany taryfy dla ciepła Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Szydłowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3193

  decyzja nr OWA-4210-2(10)/2012/403/XI/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Szydłowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.4.107

  decyzja nr OKR-4210-57(10)/2010/2011/529/X/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła "Ciepłowni Łańcut" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.36.1189

  decyzja nr OWA-4210-9(4)/2011/142/Xzm2/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia drugiej zmiany taryfy dla ciepła Vattenfall Heat Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w zakresie dotyczącym odbiorców ciepła z Ciepłowni Regaty.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.170.5366

  decyzja nr OWA-4210-49(10)/2011/142/XIII/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Vattenfall Heat Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej odbiorców z Ciepłowni Regaty.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6553

  porozumienie nr 6/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 12 października 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego ? Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Ewy Waszkiewicz-Sznyter ? Zastępcy Skarbnika Miasta, zwanymi dalej ?Powierzającym? a Powiatem Gostynińskim, reprezentowanym przez: 1. Jana Baranowskiego ? Starostę Gostynińskiego, 2. Andrzeja Edwarda Kujawskiego ? Wicestarostę Gostynińskiego, zwanymi dalej ?Przyjmującym?, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6552

  porozumienie nr 5/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 10 października 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego ? Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Ewy Waszkiewicz-Sznyter ? Zastępcy Skarbnika Miasta, zwanymi dalej ?Powierzającym?, a Powiatem Makowskim, reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Romana Deptułę ? Starostę Makowskiego, 2. Janusz Gójskiego ? Wicestarostę Makowskiego, Przy kontrasygnacie Ireny Grabowskiej ? Skarbnika Powiatu, zwanymi dalej ?Przyjmującym?, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6551

  zarządzenie nr 91/2009 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków gminy Legionowo na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6550

  zarządzenie nr 91/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie podziału środków z rezerwy ogólnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6549

  uchwała nr 216/XXXVII/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 5 lutego 2009r. zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2009 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.