Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6555

Tytuł:

decyzja nr OWA-4210-89(4)/2011/341/VIIIzm2/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia drugiej zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-11-25
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 216 pozycja: 6555
Hasła:energetyka

Warszawa, dnia 22 listopada 2011 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OWA-4210-89(4)/2011/341/VIIIZM2/MB DECYZJA w sprawie zatwierdzenia drugiej zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 i z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173 i Nr 106, poz. 622) i art. 47 ust. 1 i 2, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz.1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr 135, poz. 789 i Nr 205, poz. 1208), po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o. o., z siedzibą w Sochaczewie, zwanego dalej ?Przedsiębiorstwem?, które posiada:


- numer 0000085942 w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, - numer identyfikacji podatkowej (NIP): 837-000-03-96, zawartego w piśmie z dnia 14 lipstopada 2011 r. (znak: L.dz. 964/11), o zatwierdzenie drugiej zmiany taryfy dla ciepła, postanawiam zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo i stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji drugą zmianę taryfy dla ciepła, zatwierdzonej moją decyzją z dnia 9 czerwca 2011 r. nr OWA-421017(13)/2011/341/VIII/MB, na okres do 31 lipca 2012 r., zmienioną nastepnie decyzją z dnia 12 lipca 2011 r. Nr OWA-4210-32(4)/2011/341/VIIIzm/ES.

Id: NYBMJ-HQWFS-PROUI-EJXCJ-DGTLF. Podpisany Strona 1

UZASADNIENIE Przedsiębiorstwu udzielono koncesji na: - wytwarzanie ciepła - decyzją z dnia 30 października 1998 r. Nr WCC/463/341/U/OT-4/98/WL, z późn. zm., na okres do 15 listopada 2018 r., - przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzją z dnia 30 października 1998 r. Nr PCC/485/341/U/OT-4/98/WL, z późn. zm., na okres do 15 listopada 2018 r., - obrót ciepłem - decyzją z dnia 14 kwietnia 1999 r. Nr OCC/243/341/W/3/99/AD, z późn. zm., na okres do 20 kwietnia 2019 r., Na podstawie powyższych koncesji Przedsiębiorstwo zaopatruje w ciepło odbiorców z terenu Sochaczewa. Przedsiębiorstwo ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją z dnia 9 czerwca 2011 r. nr OWA-4210-17(13)/2011/341/VIII/MB, na okres do 31 lipca 2012 r. Wniosek Przedsiębiorstwa w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dotyczy prowadzonej przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców grup D 01 oraz D02, dla których ciepło wytwarzane jest w kotłowni nalęzacej do spółki Geotermia Mazowiecka S.A., a u którego Przedsiębiorstwo zakupuje ciepło na potrzeby odbiorców tych grup. W piśmie z dnia 14 listopada 2011 r., L.dz. 964/11, Przedsiębiorstwo przedkładając zmianę ww. taryfy, zwróciło się z wnioskiem o zatwierdzenie korekty tej taryfy w zakresie wysokości określonych w niej stawek opłat za dystrybucję ciepła dla odbiorców z grup taryfowych D 01 i D02 w związku ze zmianą taryfy wytwórcy ciepła: Gemtermia Mazowiecka S.A. Uzasadnieniem powyższej zmiany jest okoliczność przewidziana w § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, tj. istotny wzrost kosztów zakupu ciepła na pokrycie strat w sieci ciepłowniczej w stosunku do tych kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji obecnie obowiązującej taryfy dla ciepła, spowodowany zmianą cen i stawek opłat za ciepło wytwórcy ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 października 2011 r. Nr OWA-421071(8)/2011/113/VIIzm3/EB. W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 - 46 Prawa energetycznego oraz przepisami rozporządzenia taryfowego. Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W niniejszej sprawie, słuszny interes strony przejawia się w uprawnieniu do zapewnienia Przedsiębiorstwu pokrycia przez zmianę taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło. Zważywszy, iż w niniejszej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji. POUCZENIE 1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie ? Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy ? Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy wysłać pod adres: Oddział Centralny Urzędu Regulacji Energetyki ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. 2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich

Id: NYBMJ-HQWFS-PROUI-EJXCJ-DGTLF. Podpisany Strona 2

uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetki Adam Dobrowolski

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 tab. 4 pkt 1). Specjalista Maciej Bartoszewicz Otrzymuje: 1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. Al. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew 2. Wojewoda Mazowiecki Załącznik do Decyzji Nr OWA-421089(4)/2011/341/VIIIzm2/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 listopada 2011 r. Zalacznik1.pdf PEC Sochaczew Sp. z o.o. zmiana taryfy dla ciepła 22.11.0002

Id: NYBMJ-HQWFS-PROUI-EJXCJ-DGTLF. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.15.541

  decyzja nr OWA-4210-2(5)/2011/341/VIIIZM3/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.123.3953

  decyzja nr OWA-4210-32(4)/2011/341/VIIIzm/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3025

  decyzja nr OWA-4210-17(4)/2012/341/VIIIzm3/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia trzeciej zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5803

  decyzja nr OWA-4210-66(4)/2012/341/VIIIzm5/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia piątej zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.3238

  decyzja nr OWA-4210-17(13)/2011/341/VIII/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6554

  decyzja nr OWA-4210-88(3)/2011/403/XZM3/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Szydłowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6553

  porozumienie nr 6/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 12 października 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego ? Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Ewy Waszkiewicz-Sznyter ? Zastępcy Skarbnika Miasta, zwanymi dalej ?Powierzającym? a Powiatem Gostynińskim, reprezentowanym przez: 1. Jana Baranowskiego ? Starostę Gostynińskiego, 2. Andrzeja Edwarda Kujawskiego ? Wicestarostę Gostynińskiego, zwanymi dalej ?Przyjmującym?, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6552

  porozumienie nr 5/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 10 października 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego ? Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Ewy Waszkiewicz-Sznyter ? Zastępcy Skarbnika Miasta, zwanymi dalej ?Powierzającym?, a Powiatem Makowskim, reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Romana Deptułę ? Starostę Makowskiego, 2. Janusz Gójskiego ? Wicestarostę Makowskiego, Przy kontrasygnacie Ireny Grabowskiej ? Skarbnika Powiatu, zwanymi dalej ?Przyjmującym?, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6551

  zarządzenie nr 91/2009 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków gminy Legionowo na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6550

  zarządzenie nr 91/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie podziału środków z rezerwy ogólnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.