Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.23.540

Tytuł:

uchwała nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 grudnia 2010r. o zmianie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-02-08
Organ wydający:Rada Miejska w Kleczewie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 23 pozycja: 540
Hasła:

UCHWAŁA NR IV/16/10 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art.2 ust.1 i ust.2, art. 3, art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857; zm. Dz.U. Nr 151, poz.1014) ) oraz art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 1157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146 i Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz.835; Nr 152,poz.1020) Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuję: § 1. W Uchwale Nr XLIV/441/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu wprowadza się następujące zmiany: 1) §2 Uchwały otrzymuje brzmienie: ?1. Zadanie własne polegające na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu jest realizowane poprzez: 1) przyznawanie dotacji celowych dla klubów sportowych; 2) wsparcie organizacyjne i rzeczowe; 3) przyznawanie stypendiów, nagród i wyróżnień; na zasadach i trybie określonym w przedmiotowej uchwale. 2. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej.? 2) W §4 pkt.1 Uchwały otrzymuje brzmienie: ? 1) kluby sportowe działające na obszarze Gminy Kleczew;? 3) §13 Uchwały otrzymuje brzmienie: ? Formą wsparcia rzeczowego rozwoju sportu jest: użyczenie klubom sportowym, działającym na obszarze Gminy Kleczew, nieruchomości, gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej, do których Gmina Kleczew posiada tytuł prawny, w celu prowadzenia zajęć, szkoleń lub imprez sportowych. Zasady użyczenia określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Kleczewie.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Kleczewie mgr Maciej Trzewiczyński

Id: ZAXKK-COKSV-BRUXQ-XXMJG-PLNNA. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.18.441

  uchwała nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.284.3

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DM.0911-177/2010 Wojewody Podlaskiego stwierdzaające nieważność uchwały Nr 244/XLV/10 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Ciechanowiec polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. 2011.586.6761

  uchwała nr XIII/75/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Przeciszów polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Wodzierady z dnia 16 marca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr III/23/2011 Rady Gminy Wodzierady z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Wodzierady

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.20.464

  uchwała nr 22/1963/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2010r. orzekająca częściową nieważność uchwały Nr XLIV/441/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.23.539

  uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie budżetu gminy na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.23.538

  uchwała nr III/15/2010 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.23.537

  uchwała nr III/12/2010 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr LII/353/2010 Rady Miasta Czarnków z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.23.536

  uchwała nr III/24/2010 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr LI/338/2010 Rady Miasta Czarnków z dnia 7 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.23.535

  uchwała nr III/23/2010 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.