Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.239.8565

Tytuł:

uchwała nr XIII/99/11 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-30
Organ wydający:Rada Gminy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 239 pozycja: 8565
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XIII/99/11 RADA GMINY W BELSKU DUŻYM z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  8 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity:  Dz.U.  z 2001  r.  Nr  142,  poz.  1591?  z późn  zm.)  oraz  art.  6 ust.  3 ustawy  z dnia  15  listopada  1984  r.  o podatku  rolnym  (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) zarządza się co następuje:  § 1. Obniża  się  cenę  skupu  żyta  do  celów  wymiaru  podatku  rolnego  ogłoszoną  w Komunikacie  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  z dnia  19  października  2011  r.  w sprawie  średniej  ceny  skupu  żyta  za  okres  pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969) z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 54,00 zł za 1 dt.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Belsk Duży  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego, z mocą obowiązująca od dnia 1stycznia 2012 r.   


Przewodniczący Rady Gminy  w Belsku Dużym  Andrzej Adamczyk

Id: DJKST­UNAMV­HUGNJ­EPUYJ­APMMQ. Podpisany

Strona 1




Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/449/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.201.5601

  uchwała nr XXXVI/141/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/5/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/140/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.206.6056

  uchwała nr XXXI/128/09 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Odliczenie podatku VAT od zakupu oleju silnikowego

  Do celów prowadzonej działalności gospodarczej używam samochodów osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie odliczam podatku VAT od nabytego paliwa silnikowego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.239.8564

  uchwała nr XIII/98/11 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.239.8563

  uchwała nr XIII/95/2011 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej lub w wyniku podziału nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.239.8562

  uchwała nr XIV/103 /2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.239.8561

  uchwała nr VII/66/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.239.8560

  uchwała nr VII/64/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatków

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.