Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.239.8567

Tytuł:

uchwała nr XIII/101/2011 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-30
Organ wydający:Rada Gminy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 239 pozycja: 8567
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XIII/101/2011 RADA GMINY W BELSKU DUŻYM z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny  i leśny  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591? z późn. zm.), art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia  1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust.  11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn.  zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 200, poz. 1682  z późn.  zm.),  art.  4 ust.  1 oraz  art.  13  pkt  2 ustawy  z dnia  20  lipca  2000r.  o ogłaszaniu  aktów  normatywnych  i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95) uchwala się co następuje:  § 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej  uchwały.  § 2. Określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.  § 3. Określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.  § 4. Określa  się  wzór  deklaracji  na  podatek  od  nieruchomości  stanowiący  załącznik  Nr  4 do  niniejszej  uchwały.  § 5. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.  § 6. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały  § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Belsk Duży.  § 8. Traci  moc  uchwała  Nr  III/12/02  Rady  Gminy  w Belsku  Dużym  z dnia  20  grudnia  2002  roku  w sprawie  ustalenia wzorów deklaracji i informacji na podatek rolny, od nieruchomości i na podatek leśny.  § 9. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  jej  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2012. 


Id: NPMYX­ZKHWO­FCWMD­NGEMS­ZKEPV. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/101/2011 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 7 grudnia 2011 r. Zalacznik1.doc Załącznik Nr 1  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/101/2011 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 7 grudnia 2011 r. Zalacznik2.doc Załącznik Nr 2  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/101/2011 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 7 grudnia 2011 r. Zalacznik3.doc Załącznik Nr 3  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/101/2011 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 7 grudnia 2011 r. Zalacznik4.doc Załącznik Nr 4  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/101/2011 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 7 grudnia 2011 r. Zalacznik5.doc Załącznik Nr 5  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/101/2011 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 7 grudnia 2011 r. Zalacznik6.doc

Id: NPMYX­ZKHWO­FCWMD­NGEMS­ZKEPV. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 6   

Przewodniczący Rady Gminy  w Belsku Dużym  Andrzej Adamczyk

Id: NPMYX­ZKHWO­FCWMD­NGEMS­ZKEPV. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2943

  uchwała nr XI/75/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1201

  uchwała nr XV/81/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.1326

  uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.59.1927

  uchwała nr III/15/2011 Rady Gminy w Błędowie z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr Xi/71/11 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.239.8566

  uchwała nr XIII/100/11 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.239.8565

  uchwała nr XIII/99/11 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.239.8564

  uchwała nr XIII/98/11 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.239.8563

  uchwała nr XIII/95/2011 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej lub w wyniku podziału nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.239.8562

  uchwała nr XIV/103 /2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.