Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.264.4186

Tytuł:

uchwała nr XII/84/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ostrów Wielkopolski.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-10-04
Organ wydający:Rada Gminy Ostrów Wielkopolski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 264 pozycja: 4186
Hasła:obwody szkolne

UCHWAŁA NR XII/84/2011 RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ostrów Wielkopolski. Na podstawie art. 18 ust. 2 ust. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679/ oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791 Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz.250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2001 r. Nr 106, poz. 622/- uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się następujący plan sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ostrów Wielkopolski: 1)Gimnazjum w Gorzycach Wielkich, ul. Szkolna 34, 2)Gimnazjum w Lamkach, Nr 137, 3)Gimnazjum w Lewkowie, ul. Szkolna 6, 4)Gimnazjum w Sobótce, Nr 72. § 2. Ustala się następujące granice obwodów publicznych gimnazjów wymienionych w §1: 1)obwód Gimnazjum Publicznego w Gorzycach Wielkich obejmuje miejscowości: Gorzyce Wielkie, Radziwiłłów, Topola Mała, 2)obwód Gimnazjum w Lamkach obejmuje miejscowości: Cegły, Chruszczyny, Daniszyn, Lamki, Łąkociny, Mazury, Onęber, Świeligów, Warszty, Zacharzew, Zalesie, 3)obwód Gimnazjum w Lewkowie obejmuje miejscowości: Czekanów, Franklinów, Karski, Kołątajew, Kwiatków, Lewkowiec, Lewków, Michałków, Młynów, Nowe Kamienice, Olendry Smardowskie, Sadowie, Słaborowice, Stary Staw, Wtórek, Wysocko Wielkie, 4)obwód Gimnazjum w Sobótce obejmuje miejscowości: Będzieszyn, Biniew, Borowiec, Górzno, Górzenko, Gutów, Sobótka, Szczury, Żychlin. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski § 4. Tracą moc uchwały: 1)Nr V/63/99 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Gorzycach Wielkich. 2)Nr V/64/99 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Lamkach.


Id: IAIKS-UXNIC-FXWCY-BGHDA-VEKKH. Podpisany Strona 1

3)Nr V/65/99 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Lewkowie. 4)Nr V/66/99 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Sobótce. 5)Nr V/67/99 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ostrów Wielkopolski. 6)Nr XXXII/320/2002 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 11 września 2002 r. w sprawie zmiany obwodu Publicznego Gimnazjum w Lewkowie. 7)Nr XV/139/2004 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr V/64/99 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum w Lamkach. 8)Nr XVII/165/2004 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 października 2004 r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/66/99 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Sobótce. 9)Nr XI/80/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Sobótce. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Id: IAIKS-UXNIC-FXWCY-BGHDA-VEKKH. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.204.5978

  uchwała nr XXX/187/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/92/2004 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/44/2011 Rady Gminy Michów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Michów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1586

  uchwała Nr XXII/180/2012 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sianów oraz granic ich obwodów.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.231.397

  uchwała nr X/106/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Ustroń

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.264.4185

  uchwała nr XI/118/2011 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/182/2004 Rady Miasta Gniezna z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Gniezna miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.264.4184

  uchwała nr XI/ 112 /2011 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/300/2001 Rady Miasta Gniezna z dnia 29.06.2001 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia na obszarze miasta Gniezna głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 23 września 2001 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.264.4183

  uchwała nr XI/ 110 /2011 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/435/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania opłat, z zakresu zadań własnych gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.264.4182

  uchwała nr XI/84/2011 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.264.4181

  rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Kalwy, gmina Buk

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.