Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.267.4237

Tytuł:

uchwała nr XI/99/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę nr LI/366/2002 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-10-06
Organ wydający:Rada Miejska w Krotoszynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 267 pozycja: 4237
Hasła:obwody głosowania

UCHWAŁA NR XI/99/2011 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę nr LI/366/2002 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 § 2 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112; z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: § 1. Uzupełnia się załącznik do uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn: granice obwodu głosowania nr 5 o nową ulicę: 1. w obwodzie głosowania nr 5, w rubryce określającej granice obwodu głosowania dodaje się wyraz "Taczaka". § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna. § 3. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Zofia Jamka

Uzasadnienie Wybory odbywają się w stałych obwodach głosowania, które Rada Miejska w Krotoszynie uchwaliła w 2002 roku. W ostatnim czasie nadano nazwę nowej ulicy, dlatego należy zmienić uchwałę w sprawie stałych obwodów głosowania. Wobec powyższego podjęcie uchwały przez Wysoką Radę jest uzasadnione.

Burmistrz Krotoszyna mgr inż. Julian Jokś
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.5389

  uchwała nr 207/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uszczegółowienia opisu dotychczasowych stałych obwodów głosowania oraz utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Płocku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.138.2647

  uchwała nr XLIX/370/2010 Rady Miejskiej Krotoszyn z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.2230

  uchwała nr XV/198/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 2 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na obszarze Miasta Tarnobrzeg stałych obwodów głosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.155.2253

  uchwała nr XVI/191/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 2 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na obszarze Miasta Stalowa Wola stałych obwodów głosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.36.808

  uchwała nr LXIII/1051/10 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na obszarze Miasta Stalowa Wola stałych obwodów głosowania.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.267.4236

  uchwała nr XI/98/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.267.4235

  uchwała nr XI/93/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.267.4234

  uchwała nr XI/90/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazw rondom na terenie miasta Krotoszyna

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.267.4233

  uchwała nr XI/87/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/288/2009 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.267.4232

  uchwała nr VIII/98/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - działki nr ewid.: 978/101, 978/115, 978/143, 978/117, 978/118, 978/68, 978/69 w Kościelnej Wsi gmina Gołuchów.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.