Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.285.4575

Tytuł:

uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustanowienia tytułów: ,,Honorowy Obywatel Gminy Kwilcz? i ,,Zasłużony dla Gminy Kwilcz? oraz zasad i trybu nadawania tych tytułów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-10-25
Organ wydający:Rada Gminy Kwilcz
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 285 pozycja: 4575
Hasła:honorowe obywatelstwo

UCHWAŁA NR X/61/2011 RADY GMINY KWILCZ z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia tytułów: ,,Honorowy Obywatel Gminy Kwilcz? i ,,Zasłużony dla Gminy Kwilcz? oraz zasad i trybu nadawania tych tytułów. Na podstawie art. art. 18 ust 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Mając na uwadze uhonorowanie Obywateli za zasługi dla Gminy Kwilcz, ustanawia się tytuły: 1. ?Honorowy Obywatel Gminy Kwilcz?; 2. ?Zasłużony dla Gminy Kwilcz?. § 2. Ustala się Regulamin zasad i trybu nadawania ww. tytułów w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały . § 3. Koszty związane z nadawaniem ww. tytułów pokrywane są z budżetu gminy. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kwilcz. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Korpik

Id: MEIFR-HCJII-VTMYL-OKOKE-TQIMB. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr /61/2011 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia tytułów: ,,Honorowy Obywatel Gminy Kwilcz? i ,,Zasłużony dla Gminy Kwilcz? oraz zasad i trybu nadawania tych tytułów Ustawa o samorządzie gminnym daje Radzie Gminy, jako jej wyłączną prerogatywę ( art.18 ust.2, pkt.14 ustawy o samorządzie gminnym ), możliwość nadawania tytułów: ,,Honorowy Obywatel Gminy Kwilcz? i ,,Zasłużony dla Gminy Kwilcz? ? szczególną formę wyróżniania i nagradzania osób fizycznych za ich zasługi dla Gminy Kwilcz. Proponowane rozwiązania są zgodne z obowiązującym prawem, systematyzują w sposób odrębny zagadnienie tytułu honorowego obywatelstwa i tytułu zasłużonego dla gminy, i nie wywołują, poza opracowaniem i zakupem okolicznościowych aktów nadania, legitymacji i ozdobnych etui z herbem gminy, skutków finansowych w budżecie gminy. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułów: ,,Honorowy Obywatel Gminy Kwilcz? i ,,Zasłużony dla Gminy Kwilcz? oraz zasad i trybu nadawania tych tytułów (Regulaminu) jest w pełni uzasadnione. Załącznik do Uchwały Nr X/61/2011 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 sierpnia 2011 r. Zalacznik1.pdf Zalacznik nr 1 do Uchwały

Id: MEIFR-HCJII-VTMYL-OKOKE-TQIMB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.505.4937

  uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/39/2011 z 30.05.2011 w sprawie ustanowienia Tytułów: ?Honorowy Obywatel Gminy Biały Dunajec" i ?Zasłużony dla Gminy Biały Dunajec? oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.828

  uchwała nr XV/105/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia tytułów: ?Honorowy Obywatel Gminy Klembów? lub ?Zasłużony dla Gminy Klembów? oraz przyjęcie regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVIII/211/09 Rady Gminy Rypin z dnia 27 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułów: ?Honorowy Obywatel Gminy Rypin? i ?Zasłużony dla Gminy Rypin? oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.604

  uchwała nr XXV/230/08 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustanowienia tytułów: ?Honorowy Obywatel Gminy Cedynia? i ?Zasłużony dla Gminy Cedynia? oraz ustalenia zasad i trybu ich nadawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.96.1635

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Le.5.4131-1- 31/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2011r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr IV/22/11 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie: ustanowienia tytułu ?Honorowy Obywatel Gminy Pakosław? oraz ?Zasłużony dla Gminy Pakosław? i przyjęcia regulaminu nadawania i pozbawiania tych tytułów

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.285.4574

  uchwała nr X/76/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 sierpnia 2011r. zmiany Uchwały nr VIII/58/11 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi składowania i oczyszczania nieczystości płynnych na oczyszczalni ścieków w Chrzypsku Wielkim

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.285.4573

  uchwała nr X/71/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.285.4572

  uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie : ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brodnica

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.285.4571

  uchwała nr XI/67/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu targowiska w Książu Wlkp.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.285.4570

  uchwała nr XI/64/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.