Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.320.5198

Tytuł:

uchwała nr XV/82/11 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-11-29
Organ wydający:Rada Gminy Duszniki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 320 pozycja: 5198
Hasła:

UCHWAŁA NR XV/82/11 RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 25 października 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst  jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), zarządza się co następuje:  § 1. Obniża  się  cenę  skupu  żyta  do  celów  wymiaru  podatku  rolnego  ogłoszoną  w Komunikacie  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  z dnia  19  października  2011r.  w sprawie  średniej  ceny  skupu  żyta  za  okres  pierwszych trzech kwartałów 2011 r. z kwoty 74,18 zł za 1q do kwoty 41,00 zł za 1q.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  jej  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego  z mocą  obowiązującą  od  01.01.2012  roku  oraz  podlega  ogłoszeniu  w sposób  zwyczajowo przyjęty i ma zastosowanie do roku podatkowego 2012. 


Id: IYZVM­CYEER­EXDNA­UEYVT­KGMHQ. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały nr XV/82/11 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu  żyta  do  celów  wymiaru  podatku  rolnego.  Komunikatem  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  z dnia  19  października  2011  roku  w sprawie  średniej  ceny  skupu  żyta  za  okres  pierwszych  trzech  kwartałów  2011  roku  ustalono  cenę  skupu  żyta  do  celów  wymiaru  podatku  rolnego  w wysokości  74,18  zł.  za  1q.  W  roku  2011  do  celów  wymiaru  podatku  rolnego  przyjęto  cenę  skupu  żyta  w wysokości  37,64  zł.  za  1q.  Na  rok  2012  przyjmuje  się  cenę  skupu  żyta  do  celów  wymiaru  podatku  rolnego  w wysokości  41,00  zł.  za  1q.  Cena maksymalna byłaby zbyt wygórowana do istniejącej w chwili obecnej niekorzystnej sytuacji w rolnictwie. 

Id: IYZVM­CYEER­EXDNA­UEYVT­KGMHQ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/449/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.201.5601

  uchwała nr XXXVI/141/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/5/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/140/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.206.6056

  uchwała nr XXXI/128/09 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Odliczenie podatku VAT od zakupu oleju silnikowego

  Do celów prowadzonej działalności gospodarczej używam samochodów osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie odliczam podatku VAT od nabytego paliwa silnikowego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.320.5197

  uchwała nr XV/81/11 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2011r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.320.5196

  uchwała nr XV/80/11 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.320.5195

  uchwała nr XV/74/11 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy drodze na terenie Gminy Duszniki, w miejscowości Duszniki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5194

  uchwała nr XII/68/2011 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 27 października 2011r. w sprawie : zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Krzywiń oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5193

  uchwała nr X/98/11 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy miejskiej na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.