Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.328.5492

Tytuł:

uchwała nr XIII/110/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25 października 2011r. w sprawie: ustalenia granic sołectwa Franki i sołectwa Broniki.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-06
Organ wydający:Rada Miejska w Rychwale
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 328 pozycja: 5492
Hasła:sołectwa

UCHWAŁA NR XIII/110/11 RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: ustalenia granic sołectwa Franki i sołectwa Broniki. Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ oraz § 8 Statutu Gminy Rychwał stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VII/51/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 13 kwietnia 2011r. /Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego Nr 228, poz. 3658/ uchwala się, co następuje: § 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, ustala się granice sołectwa Franki i sołectwa Broniki zaznaczone na mapie ewidencyjnej kolorem żółtym. § 2. Załącznik graficzny nr 1 określający granice sołectw stanowi integralną część niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rychwała. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE Ireneusz Stachurski

Załącznik do Uchwały Nr XIII/110/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25 października 2011 r. Zalacznik1.pdf Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Rychwale Nr XIII/110/11

Id: TGDLP-FBJPZ-HMDAT-ESHEM-YKKUG. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.328.5493

  uchwała nr XIII/111/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25 października 2011r. w sprawie: ustalenia granic sołectwa Lubiny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.3196

  uchwała nr XIII/86/2011 Rady Gminy Haczów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany granic sołectwa Jasionów i sołectwa Wzdów w Gminie Haczów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.217.3386

  uchwała nr VII/39/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2011.586.6781

  uchwała nr XIII/97/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 października 2011r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zawoja.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.218.3408

  uchwała nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatków lokalnych

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.328.5491

  uchwała nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25 października 2011r. w sprawie wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatków lokalnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.328.5490

  uchwała nr XIII/107/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.328.5489

  uchwała nr XIII/106/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25 października 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.328.5488

  uchwała nr XIII/105/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25 października 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.328.5487

  uchwała nr XIII/104/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25 października 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.