Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.334.5687

Tytuł:

uchwała nr X/83/11 Rady Gminy Szydłowo z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-08
Organ wydający:Rada Gminy Szydłowo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 334 pozycja: 5687
Hasła:

UCHWAŁA NR X/83/11 RADY GMINY SZYDŁOWO z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości,  podatku rolnego oraz podatku leśnego  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr  142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.  1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r.  Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420,  Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr  21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia  1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461,  Nr 226, poz. 1475, Nr 215, poz. 1674, z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016), art.  6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191,  poz.  1412,  Nr  245,  poz.1775,  Nr  249,  poz.  1825,  z 2007r.  Nr  109,  poz.  747,  z 2008r.  Nr  116,  poz.730,  Nr  237, poz.1655, z 2009r. Nr 56, poz.458, z 2010r Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), oraz art.6 ust. 9 ustawy  z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826,  z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.  1825, z 2008r. Nr 116, poz. 730, z 2009r. Nr 56, poz. 458 z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) Rada  Gminy Szydłowo uchwala , co następuje:  § 1. Określa się wzory formularzy:  1)deklaracja na podatek od nieruchomości DN­1 ­ załącznik nr 1,  2)informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN­1 ­ załącznik nr 2,  3)dane o nieruchomościach ZN­1 ? załącznik nr 3,  4)deklaracja na podatek rolny DR­1 ­ załącznik nr 4,  5)informacja w sprawie podatku rolnego IR­1 ­ załącznik nr 5,  6)dane o nieruchomościach rolnych ZR­1 ? załącznik nr 6,  7)deklaracja na podatek leśny DL­1 ­ załącznik nr 7,  8)informacja w sprawie podatku leśnego IL­1 ­ załącznik nr 8,  9)dane o nieruchomościach leśnych ZL­1 ­ załącznik nr 9  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.  § 3. Z  dniem  31  grudnia  2011r.  traci  moc  Uchwała  Nr  XXXI/53/05  Rady  Gminy  Szydłowo  z dnia  24  listopada  2005r.  w sprawie  wzorów  formularzy  do  podatku  od  nieruchomości,  podatku  rolnego  i podatku  leśnego.  § 4. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2012.   


U za s a d n i e n i e Na  podstawie  art.  6a  ust.13  ustawy  z dnia  12  stycznia  1991r.  o podatkach  i opłatach  lokalnych  (Dz.Uz  z 2010r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), art.6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U.  z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U.  z 2002r.  Nr  200,  poz.  1682  ze  zm.),  Rada  Gminy,  w drodze  uchwały,  określa  wzory  deklaracji  i informacji  podatkowych  obowiązujące  na  terenie  gminy  Szydłowo.  W związku  z dostosowaniem  formularzy  deklaracji  i informacji podatkowych do obowiązujących przepisów prawa wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne. 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/83/11 Rady Gminy Szydłowo z dnia 9 listopada 2011 r. Zalacznik1.docx Deklaracja na podatek od nieruchomości DN­1  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/83/11 Rady Gminy Szydłowo z dnia 9 listopada 2011 r. Zalacznik2.doc Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN­1  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/83/11 Rady Gminy Szydłowo z dnia 9 listopada 2011 r. Zalacznik3.doc Dane o nieruchomościach ZN­1  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/83/11 Rady Gminy Szydłowo z dnia 9 listopada 2011 r. Zalacznik4.docx Deklaracja na podatek rolny DR­1  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/83/11 Rady Gminy Szydłowo z dnia 9 listopada 2011 r. Zalacznik5.docx Informacja w sprawie podatku rolnego IR­1  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/83/11 Rady Gminy Szydłowo z dnia 9 listopada 2011 r. Zalacznik6.docx Dane o nieruchomościach rolnych ZR­1 

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/83/11 Rady Gminy Szydłowo z dnia 9 listopada 2011 r. Zalacznik7.docx Deklaracja na podatek leśny DL­1  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/83/11 Rady Gminy Szydłowo z dnia 9 listopada 2011 r. Zalacznik8.docx Informacja w sprawie podatku leśnego IL­1  Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X/83/11 Rady Gminy Szydłowo z dnia 9 listopada 2011 r. Zalacznik9.docx Dane o nieruchomościach leśnych ZL­1 
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/83/20 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w Gminie Trzebiechów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.280.4480

  uchwała nr XIII/175/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.3823

  uchwała nr XIII/90/2011 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.195.3335

  uchwała nr XV/81/11 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3593

  uchwała nr X/68/2011 Rady Gminy Borowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.334.5686

  uchwała nr X/82/11 Rady Gminy Szydłowo z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.334.5685

  uchwała nr X/81/11 Rady Gminy Szydłowo z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.334.5684

  uchwała nr X/80/11 Rady Gminy Szydłowo z dnia 9 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie dziennych stawek opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.334.5683

  uchwała nr X/79/11 Rady Gminy Szydłowo z dnia 9 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.334.5682

  uchwała nr X/76/11 Rady Gminy Szydłowo z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.