Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.52.887

Tytuł:

uchwała Nr VI/55/11 Rady Gminy w Będzinie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy Będzino
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 52 pozycja: 887
Hasła:inkaso

UCHWAŁA NR VI/55/11 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , nr 181 poz 1337, z 2007 nr. 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, z 2009 r. nr 52 poz. 420 , nr 157 poz. 1241, z 2010r. nr 28 poz. 142 , nr 40 poz. 230 , nr 106 poz. 675 , ), oraz art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969, nr 191 poz. 1412, nr 249 poz. 1825, z 2007 r. nr 109 poz. 747, z 2008 r. nr 116 poz. 730 , nr 237 poz. 1655 , z 2009r. nr 56 poz. 458, z 2010r. nr 96 poz. 620, nr 226 poz. 1475 ) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 95, poz. 6131) , nr 96 poz. 920 , nr 225 poz. 1461, nr 226 poz. 1475 oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz. 1365, Nr 179 poz. 1484, z 2006 tr. Nr 245 poz. 1775, nr 249 poz. 1825, z 2008 r. nr 116 poz. 730 , z 2009 r. nr 56 poz. 458 , z 2010 r. nr 96 poz. 620 , 226 poz. 1475 ), po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetowo? Finansowej Rada Gminy w Będzinie uchwala , co następuje: § 1. 1. Rada Gminy w Będzinie zarządza pobór podatków od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie gminy Będzino w zakresie : - podatku rolnego, - podatku leśnego, - podatku od nieruchomości , 2. Na inkasentów podatków , o których mowa w ust. 1, wyznacza się następujące osoby : 1) dla obszaru sołectwa Będzinko ? Mieczysław Bereźnicki; 2) dla obszaru sołectwa Będzino ? Kazimierz Białek; 3) dla obszaru sołectwa Dobiesławiec ? Czesława Borowik; 4) dla obszaru sołectwa Dobre ? Ewa Nowak; 5) dla obszaru sołectwa Dobrzyca ? Andrzej Augustyniak; 6) dla obszaru sołectwa Kiszkowo ? Katarzyna Andrzejewska; 7) dla obszaru sołectwa Kładno- Teresa Załóg; 8) dla obszaru sołectwa Komory ? Tadeusz Kanas; 9) dla obszaru sołectwa Łekno- Andrzej Jóźwiak; 10) dla obszaru sołectwa Łopienica-Łasin Koszaliński ? Bożena Świeboda; 11) dla obszaru sołectwa Mścice ? Aniela Antkiewicz; 12) dla obszaru sołectwa Popowo ? Elżbieta Rzepka; 13) dla obszaru sołectwa Skrzeszewo ? Wioletta Kołpacka; 14) dla obszaru sołectwa Słowienkowo ? Anna Garbalska; 15) dla obszaru sołectwa Smolne ? Włodzimierz Januszczak; 16) dla obszaru sołectwa Stoisław ? Beata Łanowy; 17) dla obszaru sołectwa Strachomino ? Małgorzata Hałuszka;


Id: JJHGJ-YQFOJ-PWLMW-TQFFE-UJHZB. Podpisany Strona 1

18) dla obszaru sołectwa Strzepowo - Jan Chlewicki; 19) dla obszaru sołectwa Strzeżenice ? Krystyna Żakowska-Węgielnik; 20) dla obszaru sołectwa Śmiechów- Borkowice ? Monika Andrzejewska; 21) dla obszaru sołectwa Tymień ? Krystyna Sondecka; 22) dla obszaru sołectwa Uliszki ? Bogdan Kostrzewa; 23) dla obszaru sołectwa Wierzchominko ? Bogdan Terelak; 24) dla obszaru sołectwa Wierzchomino - Janusz Kępa. § 2. 1. Inkasent obowiązany jest do poboru od podatnika należności i wpłacania zainkasowanej gotówki do kasy Urzędu Gminy lub na konto w Pomorskim Banku Spółdzielczym Oddział w Będzinie w ciągu 7 dni od daty pobrania. 2. Inkasenci ponoszą osobistą odpowiedzialność za należności pobrane i nie wpłacone w terminie . § 3. 1. Ustala się wynagrodzenie za inkaso: 1) należności głównej, bieżącej z tytułu wpłat : - podatku rolnego - 7% - podatku leśnego - 7% - podatku od nieruchomości - 7% 2. zainkasowanej należności głównej, zaległej z tytułu podatków , o których mowa w pkt 1 ? 10%. § 4. Podstawą ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowić będzie iloczyn wynikający z wysokości zainkasowanych należności głównych bieżących i zaległych oraz wysokości wynagrodzenia dla danego podatku określonego w § 3. § 5. Wypłata ustalonego wynagrodzenia na zasadzie § 4 powinna nastąpić w terminie 14 dni od ostatniego dnia miesiąca , za który wypłata jest należna. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. § 7. Traci moc uchwała Nr III/15/06 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie poboru podatków i opłat od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz uchwała Nr VI/49/07 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 marca 2007 roku o zmianie uchwały w sprawie poboru podatków i opłat od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie Andrzej Nożykowski

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy

Strona 2

Id: JJHGJ-YQFOJ-PWLMW-TQFFE-UJHZB. Podpisany

ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie ? z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej ? dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne; tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)

Id: JJHGJ-YQFOJ-PWLMW-TQFFE-UJHZB. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.897

  uchwała nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.194.3276

  uchwała nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.2822

  uchwała nr 73/XIV/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia poboru w 2012 roku podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.89.2013

  uchwała nr 275/XXXIX/09 Rady Gminy Krzywcza z dnia 29 października 2009r. w sprawie zarządzenia poboru w 2010 roku podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2471

  uchwała nr XLIV/286/2010 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek rolny - zgłoszenie

  Kupiłam działkę rolną w mieście. Czy powinnam sama zgłosić się z zapytaniem o wysokość podatku, czy też zostanę o nim powiadomiona?

 • Koszty uzyskania przychodu w PIT-8C

  Co jest kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia akcji? Czy koszt zakupu praw poboru jest kosztem?

 • Służba wojskowa a wystawienie PIT-11

  Pracownik, którego zatrudniam został powołany do służby wojskowej na 9 miesięcy od 9.05.2007 r. Zatrudnienie trwa nadal. Od czerwca nie będzie otrzymywał wynagrodzenia. (...)

 • Wyłączenie prawa pierwszeństwa poboru akcji

  Spółka akcyjna zaplanowała emisję akcji celem podwyższenia kapitału. Akcje te przewidziane są dla inwestorów zewnętrznych. Czy w takiej sytuacji obowiązuje prawo (...)

 • Zapłacenie podatku PCC przez obcokrajowca

  Poradzono mi, że powinniśmy płacić jako kupujący mieszkanie 2% podatku PCC. Jeśli sprzedający wynajmował mieszkanie i z tego tytułu był opodatkowany - rozumiem, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.51.886

  decyzja Nr OSZ-4210-8(11)/506/2011/VIII/CK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 kwietnia 2011 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sławnie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.51.885

  uchwała Nr LIX/442/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: Trzebież - Marina

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.884

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Miejskiej w Dębnie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.883

  obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie podziału dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w zakresie zwalczania AIDS i przeciwdziałania zakażeniom HIV

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.882

  informacja Nr 1 Starosty Szczecineckiego z dnia 21 marca 2011 r. o przeprowadzeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla całego terenu Gminy Barwice, Gminy Biały Bór, Gminy Borne Sulinowo, Gminy Grzmiąca oraz obrębu ewidencyjnego Parsęcko Gminy Szczecinek, powiatu szczecineckiego, województwa zachodniopomorskiego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.