Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.52.888

Tytuł:

uchwała Nr VII/24/2011 Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłat prolongacyjnych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy Brzeżno
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 52 pozycja: 888
Hasła:inkaso

UCHWAŁA NR VII/24/2011 RADY GMINY BRZEŻNO z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie inkasa podatków:rolnego,leśnego,od nieruchomości i opłat prolongacyjnych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591,zmiany:z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558,Nr 113 poz.984,Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Nr 153 poz.1271; z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806; z 2005r. Nr 172 poz.1441; z 2006r. nr 17 poz.128, Nr 175 poz.1457,Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 pooz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz.420; z 2010r. Nr 157 poz.1241, Nr 28 poz.142 i 146, Nr 106 poz.675, Nr 40 poz.230 ) , art.6b ustawy z dnia 15 grudnia 1984r. o podatku rolnym (tj. z 2006 roku Nr 136 poz.969 ze zmianami : 2006r. Nr 143 poz.1199; z 2007r. Nr 191 poz.1412, Nr 249 poz.1825 ,Nr 245 poz.1775, Nr 109 poz.747; z 2008r. Nr 116 poz.730; z 2009r. Nr 237 poz.1655, Nr 56 poz.458; z 2010r. Nr 96 poz.620, Nr 226 poz.1475) art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2010 roku Nr 95 poz.613 ze zmianami : z 2010r. Nr 96 poz.620, Nr 225 poz.1461, Nr 226 poz.1475), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002r. Nr 200 poz. 1682, zmiany : Nr 216 poz.1826; z 2005r. Nr 164 poz.1365, Nr 179 poz.1484, Nr 143 poz. 1199; 2006r. Nr 249 poz.1825, Nr 245 poz.1775; z 2008r. Nr 116 poz.730; z 2009r. Nr 56 poz.458 ; z 2010r. Nr 96 poz.620, Nr 226 poz.1475) oraz art.9, art.28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60, zmiany : Nr 86 poz.732, Nr 85 poz.727, Nr 143 poz.1199; z 2006r. Nr 66 poz.470, Nr 104 poz.708, Nr 217 poz.1590, Nr 225 poz.1635; z 2007r. Nr 105 poz.721, Nr 120 poz.818, Nr 195 poz.1414, Nr 225 poz.1671, Nr 112 poz.769, Nr 192 poz.1378; z 2008r. Nr 118 poz.745, Nr 209 poz.1316 i poz.1320, Nr 80 poz.1109; z 2009r. Nr 18 poz.97, Nr 44 poz.363, Nr 57 poz.466, Nr 166 poz.1317, Nr 168 poz.1323, Nr 213 poz.1652, Nr 216 poz.1676; z 2010r. Nr 57 poz.355,Nr 40 poz.230, Nr 127 poz.858, Nr 142 poz.961, Nr 197 poz.1241, Nr 197 poz.1306, Nr 182 poz.1228) RADA GMINY UCHWALA, CO NASTĘPUJE : § 1. Zarządza się na terenie Gminy Brzeżno pobór w drodze inkasa podatków : rolnego,leśnego,podatku od nieruchomości i opłat prolongacyjnych należnych od osób fizycznych. § 2. Na inkasentów powołuje się sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Brzeżno : 1) sołectwo Brzeżno - sołtys wsi Brzeżno 2) sołectwo Wilczkowo - sołtys wsi Wilczkowo 3) sołectwo Koszanowo - sołtys wsi Koszanowo 4) sołectwo Chomętowo - sołtys wsi Chomętowo 5) sołectwo Przyrzecze - sołtys wsi Przyrzecze 6) sołectwo Rzepczyno - sołtys wsi Rzepczyno 7) sołectwo Karsibór - sołtys wsi Karsibór 8) sołectwo Więcław - sołtys wsi Więcław 9) sołectwo Pęczerzyno - sołtys wsi Pęczerzyno 10) sołectwo Słonowice - sołtys wsi Słonowice 11) sołectwo Półchleb - sołtys wsi Półchleb § 3. 1. Inkasenci,o których mowa w § 2 są uprawnieni i zobowiązani do pobierania podatków i opłat prolongacyjnych odpowiednio od osób zamieszkałych lub posiadających majątek podlegający opodatkowaniu na obszarze ich działania. 2. Inkasenci są uprawnieni i zobowiązani do pobierania kwot podatków wraz z ich odsetkami i opłatami prolongacyjnymi. 3. Pobierane kwoty inkasent jest zobowiązany wpłacić do kasy Urzędu Gminy lub odprowadzić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w następujących terminach (nie później niż w ciągu 2 dni po upływie terminu płatności):


Id: REJYS-CPHYH-SQMCT-LNQXW-FHEYW. Podpisany Strona 1

- po 15 marca - po 15 maja - po 15 września - po 15 listopada § 4. 1. Inkasenci dokonują czynności inkasa osobiście 2. Umocowanie inkasenta automatycznie wygasa z chwilą zaprzestania prowadzenia działalności wymienionej w § 2, z którą związane było wyznaczenie na inkasenta. § 5. Zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek bankowy. § 6. 1. Za pobranie podatków i wpłacenie ich w terminie , zgodnie z § 3 ust.3 inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % od kwot podatków wraz z odsetkami i opłatami prolongacyjnymi, obciążone podatkiem dochodowym zgodnie z ustawą z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 2. Wynagrodzenie będzie wypłacone w terminie 15 dni od daty rozliczenia się z zainkasowanych kwot. 3. Inkasent nie jest uprawniony do samodzielnego potrącenia swojego wynagrodzenia. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 8. Traci moc Uchwała Rady Gminy Brzeżno Nr VIII/30/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie poboru podatków i opłat prolongacyjnych w drodze inkasa. § 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy mgr Andrzej JANAS

Id: REJYS-CPHYH-SQMCT-LNQXW-FHEYW. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1206

  uchwała Nr XIX/75/2012 Rady Gminy Brzeżno z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/24/2011 Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłat prolongacyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.18.458

  uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Solina z dnia 1 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.178.2620

  uchwała nr XV/168/11 Rady Gminy Solina z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.706

  uchwała nr XXVIII/291/09 Rady Gminy Solina z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.18.440

  uchwała nr V/18/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie inkasa oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.887

  uchwała Nr VI/55/11 Rady Gminy w Będzinie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.51.886

  decyzja Nr OSZ-4210-8(11)/506/2011/VIII/CK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 kwietnia 2011 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sławnie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.51.885

  uchwała Nr LIX/442/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: Trzebież - Marina

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.884

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Miejskiej w Dębnie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.883

  obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie podziału dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w zakresie zwalczania AIDS i przeciwdziałania zakażeniom HIV


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.