Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.52.890

Tytuł:

uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Dygowo z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy Dygowo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 52 pozycja: 890
Hasła:opłata za zajęcie pasa drogowego

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY GMINY DYGOWO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128), Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 225, poz. 1466) Rada Gminy Dygowo uchwala, co następuje: § 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy w Dygowie, na cele nie związane z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: 1) prowadzenia robót w pasie drogowym; 2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3. § 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości ? 6,00 zł 2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni ? 9,00 zł 2. Dla elementów pasa drogowego niewymienionych w w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego w wysokości: - 3,00 zł 3. Stawki opłat określone w ust. 1 pkt. 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych. 4. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny. § 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 2 ustala się z zastrzeżeniem ust. 2 następujące roczne stawki stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia: 1) w jezdni ? 90,00 zł 2) w pozostałych elementach pasa drogowego poza obszarem zabudowanym - 18,00 zł 3) w pozostałych elementach pasa drogowego na obszarze zabudowanym ? 50,00 zł 4) na drogowym obiekcie inżynierskim ? 200,00 zł 2. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy ( wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.


Id: YXDNS-WMBNN-EZNIS-NWIQK-LDMUV. Podpisany Strona 1

3. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia lub z przekroczeniem terminu albo powierzchni zajęcia, określane decyzją kary pieniężne ustalone są jako 10-krotność stawek opłat określonych w § 2 i § 3 ust. 1 i § 4. § 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 3, ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni: 1) reklamy ? 3,00 zł 2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy: a) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy: - na obszarze zabudowanym ? 2,00 zł - poza obszarem zabudowanym ? 1,50 zł b) innych obiektów budowlanych ? 1,00 zł 2. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny. § 5. Traci moc uchwała Nr XVIII/115/04 Rady Gminy w Dygowie z dnia 29.09.2004 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 83 poz. 1480) § 6. Do postępowań administracyjnych wszczętych, a nie zakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się przepisy dotychczasowe. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Id: YXDNS-WMBNN-EZNIS-NWIQK-LDMUV. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.972

  uchwała nr XXXIX/349/2010 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.742

  uchwała nr IV/28/2011 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Tyczyna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.90.1493

  uchwała nr XI/138/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.1668

  uchwała nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1818

  uchwała nr 330/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.889

  uchwała Nr V/29/11 Rady Gminy Dygowo z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/10 Rady Gminy Dygowo z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Dygowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.888

  uchwała Nr VII/24/2011 Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłat prolongacyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.887

  uchwała Nr VI/55/11 Rady Gminy w Będzinie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.51.886

  decyzja Nr OSZ-4210-8(11)/506/2011/VIII/CK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 kwietnia 2011 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sławnie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.51.885

  uchwała Nr LIX/442/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: Trzebież - Marina

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.