Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.52.892

Tytuł:

uchwała Nr VI/46/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Kołbaskowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy Kołbaskwo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 52 pozycja: 892
Hasła:biblioteki

UCHWAŁA NR VI/46/2011 RADY GMINY KOŁBASKOWO z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Kołbaskowie Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131 poz. 1091, Nr 132. poz. 1111) oraz art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539; ze zmianami: z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2001 r. Nr 129, poz. 1440; z 2002 r. Nr 113, poz. 984); Rada Gminy Kołbaskowo uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała nr IV/75/03 Rady Gminy w Kołbaskowie z dnia 24 lutego 2003 r w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Wierzbicki

Id: MWXNU-VUNRX-JNIKC-XUDMP-QAJGA. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr VI/46/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 marca 2011 r. STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOŁBASKOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne: § 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie, zwana dalej ?Biblioteką? jest samodzielną instytucją upowszechniania kultury i działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz.U. Nr.85, poz.539 z późniejszymi zmianami). 2. Ustawy z dnia 22 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U.Nr.114 poz. 493 ze zmianami) 3. Niniejszego statutu. § 2. 1. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Kołbaskowo, a terenem działania jest obszar Gminy Kołbaskowo. 2. Biblioteka posiada jedną filię z siedzibą w miejscowości Przecław. § 3. Biblioteka posiada osobowość prawną uzyskaną z chwilą wpisania do rejestru prowadzonego przez organizatora. § 4. Kontrolę organizacyjną nad Biblioteką sprawuje Rada Gminy Kołbaskowo. Rozdział 2. Cele i zadania Biblioteki § 5. 1. Biblioteka służy rozwojowi nauki, oświaty, kultury, stwarza warunki do samodzielnego wzbogacania wiedzy i kształtowania zainteresowań, realizuje potrzeby czytelnicze i prowadzi wszechstronną działalność informacyjną. 2. Do podstawowych celów Biblioteki należy: 1) zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa, 2) wspomaganie systemu edukacji narodowej, 3) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie oraz odpowiednie zabezpieczenie zbiorów tworzących zasób biblioteczny, 4) rozwój gminnego systemu informacji, w tym informacji gospodarczej, prawnej, rządowej i samorządowej, 5) udostępnianie zbiorów na miejscu, prowadzenie wypożyczeń na zewnątrz (do domów) jak i wewnątrz oraz wypożyczeń międzybibliotecznych, 6) prowadzenie działalności informacyjno ? bibliograficznej przy wykorzystaniu nowoczesnych metod informatycznych, 7) popularyzowanie metod informatycznych, 8) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, a w szczególności z bibliotekami z terenu gminy i powiatu oraz z organizacjami i instytucjami w rozwijaniu, i zaspakajaniu potrzeb edukacyjnych, oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy, 9) współpraca z nauczycielami, artystami, naukowcami, publicystami, pisarzami i innymi mieszkańcami Gminy zajmującymi się kulturą i sztuką na innym terenie, 10) zbieranie i udostępnianie materiałów z historii i współczesności regionu, 11) opracowanie planów i sprawozdań,

Id: MWXNU-VUNRX-JNIKC-XUDMP-QAJGA. Podpisany

Strona 1

12) opracowanie i wdrażanie nowych metod pracy przy wykorzystaniu nowoczesnych zdobyczy techniki w szczególności informatyki, 13) w miarę możliwości wydawanie i wspomaganie wydawnictw regionalnych, 14) stosowanie innych form udostępniania zbiorów bibliotecznych uwzględniające potrzeby czytelnicze dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, 15) archiwizowanie piśmiennictwa i dokumentów z życia społecznego Gminy Kołbaskowo, 16) doskonalenie metod i form pracy w bibliotece. 3. W dziedzinie promocji: a) prezentacja osiągnięć Gminy na zewnątrz, b) działalność wydawnicza, c) udział w targach i imprezach promocyjnych, d) tworzenie banku danych, e) integracja i promocja grup środowiskowych, f) nawiązanie i utrzymywanie kontaktów międzynarodowych. § 6. 1. Biblioteka może zawierać za zgodą organizatora, porozumienia z innymi bibliotekami i instytucjami w sprawie wspólnego prowadzenia obsługi bibliotecznej określonych obszarów i środowisk. 2. Biblioteka może podejmować inne zadania wynikające z potrzeb lokalnego środowiska w ramach posiadanych środków. Rozdział 3. Zarządzanie i organizacja § 7. 1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. 2. Dyrektora biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy Kołbaskowo. § 8. W bibliotece, poza pracownikami służby bibliotecznej, można zatrudnić pracowników technicznych i administracyjnych oraz samodzielnych pracowników nowych komórek organizacyjnych. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor biblioteki. § 9. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym. W miarę potrzeby dyrektor Biblioteki może tworzyć nowe komórki organizacyjne oraz łączyć lub likwidować istniejące. § 10. 1. Organizator może ustanowić i przyznawać doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury. 2. Nagrody przyznaje Wójt Gminy na wniosek dyrektora Biblioteki. Rozdział 4. Majątek Biblioteki § 11. 1. Majątek Biblioteki stanowi własność Gminy Kołbaskowo 2. Obiekt Biblioteki nie może być przeznaczony wyłącznie do prowadzenia działalności innej niż podstawowa. 3. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 2 ? 104 ? Poz. 43 ? 44) § 12. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w rozdziale III ustawy z dnia 25 października 1994 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 2. Podstawą działalności finansowej jest plan działalności Biblioteki, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

Id: MWXNU-VUNRX-JNIKC-XUDMP-QAJGA. Podpisany

Strona 2

3. W planie finansowym mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów i wydatków, pod warunkiem, że nie spowoduje to zwiększenia dotacji. § 13. 1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. 2. Przychodami Biblioteki są: 1) dotacje, 2) wpływy z działalności wydawniczej, mikrofilmowania, działalności informacyjnej, wypożyczania kaset wideo i kaset książki mówionej i innych rodzajów działalności usługowej, 3) wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego, 4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 5) środki otrzymane od osób prawnych i fizycznych, fundacji oraz innych źródeł. § 14. Biblioteka może prowadzić księgarnię oraz inną działalność gospodarczą według ogólnych zasad określanych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest w całości na cele statutowe Biblioteki. § 15. 1. Biblioteka używa pieczątki w brzmieniu: Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie. 2. Biblioteka ma prawo używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie. Rozdział 5. Przepisy końcowe § 16. 1. Statut Bibliotece nadaje Rada Gminy Kołbaskowo. 2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Id: MWXNU-VUNRX-JNIKC-XUDMP-QAJGA. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.239.8538

  uchwała nr XIV.69.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasieńcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.188.5051

  uchwała nr XLVIII/271/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sońsku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.101.2890

  uchwała nr XXVIII/142/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 18 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jednorożcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.117.3413

  uchwała nr XXV/226/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/153/08 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/75/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/207/2005 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przewozie.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.891

  uchwała Nr VI/39/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.890

  uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Dygowo z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.889

  uchwała Nr V/29/11 Rady Gminy Dygowo z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/10 Rady Gminy Dygowo z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Dygowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.888

  uchwała Nr VII/24/2011 Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłat prolongacyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.887

  uchwała Nr VI/55/11 Rady Gminy w Będzinie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.