Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.52.894

Tytuł:

uchwała Nr 26/VI/11 Rady Gminy Siemyśl z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy Siemyśl
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 52 pozycja: 894
Hasła:inkaso

UCHWAŁA NR 26/VI/11 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.1) ) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.2) ) Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje: § 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa: 1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych; 2) podatku rolnego od osób fizycznych; 3) podatku leśnego od osób fizycznych; 4) opłaty targowej. § 2. Do poboru podatków i opłat, o których mowa w § 1, wyznacza się inkasentów w osobach: 1) Justyna Pietrasik zam. Białokury; 2) Dorota Wasylów zam. Charzyno; 3) Beata Dobrowolska zam. Kędrzyno; 4) Natalia Andrusieczko zam. Niemierze; 5) Ryszard Budzik zam. Nieżyn; 6) Andrzej Kuźmicz zam. Siemyśl; 7) Elżbieta Nowicka zam. Unieradz. § 3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów za pobór podatków i opłat, o których mowa w § 1, w wysokości: 1) 6 % od pobranych kwot z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego; 2) 10 % od pobranych kwot z tytułu opłaty targowej. § 4. Upoważnia się Wójta Gminy Siemyśl do podpisywania umów w sprawie wykonywania inkasa z osobami wskazanymi w § 2. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl. § 6. Traci moc uchwała Nr 33/VII/07 Rady Gminy Siemyśl z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 54, poz. 870 i Nr 87, poz. 1458). § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Id: SCXDR-UZEQC-DUUOI-HAEJE-DOHOB. Podpisany

Strona 1

Przewodniczący Rady Edward Sidorkiewicz

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475

Id: SCXDR-UZEQC-DUUOI-HAEJE-DOHOB. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 65/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1107

  uchwała nr VII/51/2011 Rady Gminy Czudec z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.133.4247

  uchwała nr 50/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.18.613

  uchwała nr 9/III/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.38.811

  uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy Czudec z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie zarządzenia poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.893

  uchwała Nr VI/49/2011 Rady Gminy Mielno z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.892

  uchwała Nr VI/46/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Kołbaskowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.891

  uchwała Nr VI/39/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.890

  uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Dygowo z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.889

  uchwała Nr V/29/11 Rady Gminy Dygowo z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/10 Rady Gminy Dygowo z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Dygowo


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.