Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.52.900

Tytuł:

uchwała Nr VIII/37/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie poboru podatków lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy Ustronie Morskie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 52 pozycja: 900
Hasła:inkaso

UCHWAŁA NR VIII/37/2011 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie poboru podatków lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz.1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust.8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475), Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości. 2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów:


LP. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IMIĘ I NAZWISKO Julian Rosiński Krzysztof Matuszewski Lena Jastrzębska Krzysztof Szydłowski Justyna Pryłowska Mirosław Mitkowski NUMER SOŁECTWA 1 2 3 4 5 6 SOŁECTWO Ustronie Morskie Sianożęty Gwizd Kukinka Kukinia Rusowo

§ 2. 1. Wysokość wynagrodzenia za inkaso podatków bieżących i zaległych ustala się procentowo od zainkasowanych kwot należności głównych dla poszczególnych sołectw według poniższego zestawienia:

LP. NAZWA SOŁECTWA NUMER SOŁECTWA 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ustronie Morskie Sianożęty Gwizd Kukinka Kukinia Rusowo 1 2 3 4 5 6 PROCENTOWY UDZIAŁ WYNAGRODZENIA OD ZAINKASOWANEJ KWOTY 4,5 4,7 6,1 5,4 4,7 4,5

2. Przekazywanie należności pobranych przed upływem ich ustawowego terminu płatności oraz takich, które stanowią zaległość podatkową, wyznacza się na dzień następny po dniu poboru podatku. 3. Na dzień poboru zaległości podatkowych osoby wyznaczone na inkasentów uzyskują z Urzędu Gminy informację o wysokości zaległości ? należności głównej i odsetkach. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Id: GLDBC-JHFTD-WQZVC-IDFRT-ZAHRG. Podpisany

Strona 1

§ 4. 1. Tracą moc uchwały: Nr VI/26/2007 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie poboru podatków lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso, Nr XVI/92/2008 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso, Nr VII/32/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 03 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. U. WE L 368 z 17.12.1992 r.), 2) Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. U. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłaszania aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie ? z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej ? dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne

Id: GLDBC-JHFTD-WQZVC-IDFRT-ZAHRG. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.114.1759

  uchwała nr VIII/62/11 Rady Gminy Korczyna z dnia 29 czerwca 2011r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1107

  uchwała nr VII/51/2011 Rady Gminy Czudec z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.133.4247

  uchwała nr 50/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/25/11 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4340

  uchwała nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek rolny - zgłoszenie

  Kupiłam działkę rolną w mieście. Czy powinnam sama zgłosić się z zapytaniem o wysokość podatku, czy też zostanę o nim powiadomiona?

 • Zaokrąglanie kwoty podatku

  Czy zryczałtowany podatek dochodowy wpłacać należy na konto urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych?

 • Wyłączenie prawa pierwszeństwa poboru akcji

  Spółka akcyjna zaplanowała emisję akcji celem podwyższenia kapitału. Akcje te przewidziane są dla inwestorów zewnętrznych. Czy w takiej sytuacji obowiązuje prawo (...)

 • Zapłacenie podatku PCC przez obcokrajowca

  Poradzono mi, że powinniśmy płacić jako kupujący mieszkanie 2% podatku PCC. Jeśli sprzedający wynajmował mieszkanie i z tego tytułu był opodatkowany - rozumiem, (...)

 • Koszty uzyskania przychodu w PIT-8C

  Co jest kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia akcji? Czy koszt zakupu praw poboru jest kosztem?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.899

  uchwała Nr VI/ 35/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świeszyno

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.898

  uchwała Nr VI/34/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.897

  uchwała Nr VI/30/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świeszyno

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.896

  uchwała Nr V/25/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świeszyno

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.895

  uchwała Nr IV/29/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Stepnica i jej jednostkom podległym

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.