Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.52.906

Tytuł:

uchwała Nr VII/83/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miejska w Choszcznie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 52 pozycja: 906
Hasła:odpady

UCHWAŁA NR VII/83/2011 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 i 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113,poz. 984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1586, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180. poz. 1111, z 2009 r. Nr 223, poz. 1458; Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675; Nr 40 poz.230) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; Nr 180, poz. 1495 z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97; Nr 79, poz. 666; Nr 92, poz. 753; Nr 215, poz. 1664 z 2010 r. Nr 47, poz. 278) uchwala się co następuje: § 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie: 1) odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zbieranych i odbieranych w sposób selektywny w wysokości - 75,00 zł za m3 , 2) odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w wysokości -110,00 zł za m3 , 3) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w wysokości - 20,00 zł za m3 . § 2. 1. Do górnych stawek opłat określonych w § 1 dolicza się podatek od towarów i usług określony na podstawie odrębnych przepisów. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Szymański

Id: ONMUO-SETKS-YMQHK-FXADS-ENXAS. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.33.708

  uchwała nr V/86/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2011r. zmiany uchwały Nr IV/62/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.166.4848

  uchwała nr XXV/98/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/68/2011 Rady Gminy Cieszków z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/224/2009 Rady Gminy Czernica z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/14/11 Rady Gminy Susiec z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Obowiązki właściciela nieruchomości

  Moja działka budowlana sąsiaduje z drogą krajową. Pomiędzy parkanem a pasem jezdni (licząc od jezdni) znajduje się pas zieleni (trawy). chodnik i rów przydrożny wyłożony (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.905

  uchwała Nr V/43/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie terenów cmentarnych w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze oraz uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Biały Bór

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.904

  uchwała Nr VI/82/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/290/05 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Barlinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.903

  uchwała Nr VI/81/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/289/05 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.902

  uchwała Nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/287/05 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.901

  uchwała Nr VI/79/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/286/05 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.