Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.52.907

Tytuł:

uchwała Nr VII/88/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miejska w Choszcznie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 52 pozycja: 907
Hasła:

UCHWAŁA NR VII/88/2011 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ?a? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) Rada Miejska w Choszcznie uchwala, co następuje : § 1. W § 1 uchwały nr XLI/322/2006 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 97, poz.1819 ze. zm.) wprowadza się następujące zmiany : 1) pkt 1 otrzymuje brzmienie : ?1) zbywania odpłatnego nieruchomości, najmu lub dzierżawy, użyczenia, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, jeżeli wartość zbywanych lub obciążanych nieruchomości nie przekracza 500 tys. zł. Zbycie lub obciążenie nieruchomości o wartości powyżej 500 tys. zł. następuje na zasadach określonych każdorazowo przez Radę Miejską w odrębnej uchwale,?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Szymański

Id: LULOP-OKWNL-RINER-EJFGN-SARLD. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.19

  uchwała nr XIX/204/12 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/155/2000 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 24 sierpnia 2000 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Braniewskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.131.2026

  uchwała nr XV/86/2011 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Zagórz

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/50/2011 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 12 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Krotoszyce.

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr LV/319/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 26 października 2010r. w sprawie : ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.2964

  uchwała nr XIV.112.2011 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sieniawa

zamów dokument

Porady prawne

 • Zasady gospodarowania nieruchomościami publicznymi

  Jakie zasady rządzą obrotem nieruchomościami publicznymi?

 • Trwały zarząd

  Gmina wszczęła postępowanie w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Czy do oddania w trwały zarząd wymagana jest uchwała (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Umowa użyczenia nieruchomości gminnej

  Zgodnie z art 18 ust.2 pkt 9 lit a do wyłącznej kompetencji rady miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego (...)

 • Korzystanie z przystanków autobusowych

  Czy Rada Miasta posiada prawo ustalania i pobierania opłat za korzystanie z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej przez prywatnych przewoźników osób? Jeśli (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.906

  uchwała Nr VII/83/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.905

  uchwała Nr V/43/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie terenów cmentarnych w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze oraz uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Biały Bór

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.904

  uchwała Nr VI/82/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/290/05 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Barlinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.903

  uchwała Nr VI/81/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/289/05 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.902

  uchwała Nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/287/05 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.