Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.52.908

Tytuł:

uchwała Nr VII/89/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Choszczno.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miejska w Choszcznie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 52 pozycja: 908
Hasła:szkoły

UCHWAŁA NR VII/89/2011 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Choszczno. Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 Nr 273, poz. 2703 , Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 , Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, ,Nr 180, poz.1280, Nr 181,poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.1370 , z 2009r. Nr 6 , poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1705 oraz z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320 , Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Choszczno: 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Choszcznie , ul. Obrońców Westerplatte 1a, 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Leona Kruczkowskiego w Choszcznie, ul. Wolności 62, 3) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korytowie , ul. Szkolna 4, 4) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sławęcinie , Sławęcin 60, 5) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie , ul. Zwycięstwa 26, 6) Szkoła Podstawowa w Zamęcinie , Zamęcin 2. 2. Ustala się plan sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Choszczno: 1) Publiczne Gimnazjum im. Władysława II Jagiełły w Choszcznie, ul. Obrońców Westerplatte 1. § 2. 1. Ustala się granice obwodów publicznych szkół podstawowych wymienionych w §1 ust.1: 1) Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie należą ulice: Akacjowa, Bolesława Chrobrego, Chopina, Dąbrowskiej, Dąbrowszczaków, Fredry, Grunwaldzka, Jaśminowa, Kościuszki, Krótka, Kruczkowskiego, Magnoliowa, Matejki, Mickiewicza, Miodowa, Mur Południowy, Niedziałkowskiego, Obrońców Westerplatte, Ogrodowa, Piastowska, Plac Witosa, Promenada, Rybacka, Rycerska, Rynek, Skłodowskiej-Curie, Sportowa, Staszica, Sucharskiego, Władysława Jagiełły, Wolności od nr 3 do nr 11, Wybickiego, Wyzwolenia, 23 Lutego, oraz miejscowość Baczyn; 2) Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie należą ulice: Artylerzystów, Bohaterów Warszawy, Brzechwy, Czarnieckiego, Długosza, Energetyków, Fabryczna, Fürstenwalde, Jana III Sobieskiego, Kanałowa, Kardynała Wyszyńskiego, Kochanowskiego, Kolejowa, Konopnickiej, Kopernika, Kraszewskiego, Kwiatowa, Łąkowa, Modrzewskiego, Nadbrzeżna, Norwida, Osiedle Północne, Piaskowa, Polna , Prusa, Reja, Reymonta, Roosevelta, Sienkiewicza, Słoneczna, Słonecznikowa, Słowackiego, Stargardzka, Stawina, Tuwima, Wojska Polskiego, Wolności od nr 12 do nr 66, Wolvegi, Wysoka, Wyspiańskiego, Zielna, Żeglarska, Żeromskiego,1 Maja, 2 Maja, 3 Maja, 22 Lipca, 9 Maja, I Armii Wojska Polskiego oraz miejscowości: Gostyczyn, Koplin, Oraczewice, Pakość, Płoki, Rudniki, Smoleń, Stawin, Sulechówek, Wysokie; 3) Do obwodu Szkoły Podstawowej w Korytowie należą miejscowości: Golcza, Korytowo, Łaszewo (bez nr 2), Raduń, Wardyń; 4) Do obwodu Szkoły Podstawowej w Sławęcinie należą miejscowości: Bonin, Czernice, Piasecznik, Radaczewo, Radlice, Roztocze, Sławęcin, Stradzewo, Sulino, Sułowo, Witoszyn; 5) Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie należą miejscowości: Brzostno, Chełpa, Kołki, Krzowiec, Łaszewo(nr 2), Rzecko, Rzeczki, Suliszewo; 6) Do obwodu Szkoły Podstawowej w Zamęcinie należą miejscowości: Gleźno, Nowe Żeńsko, Stary Klukom, Zamęcin, Zwierzyn. 2. Obwód Publicznego Gimnazjum w Choszcznie obejmuje obszar miasta i gminy Choszczno.


Id: EKSOG-VPHSI-KFVVF-JWJZS-KWUFP. Podpisany Strona 1

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXX/312/2001 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów, Uchwała XIII/164/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów oraz Uchwała XVIII/268/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 czerwca 2008r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Szymański

Id: EKSOG-VPHSI-KFVVF-JWJZS-KWUFP. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1099

  uchwała nr 67/IX/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.231.397

  uchwała nr X/106/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Ustroń

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.4829

  uchwała nr VI/61/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wieniawa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.1699

  uchwała nr X/51/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Cieszanów .

zamów dokument

Porady prawne

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

  Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego (...)

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

 • Składki ZUS a student-przedsiębiorca

  Czy studenci prowadzący działalność gospodarczą (np. w postaci sp. jawnej) również muszą płacić składki ZUS na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.907

  uchwała Nr VII/88/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.906

  uchwała Nr VII/83/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.905

  uchwała Nr V/43/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie terenów cmentarnych w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze oraz uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Biały Bór

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.904

  uchwała Nr VI/82/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/290/05 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Barlinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.903

  uchwała Nr VI/81/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/289/05 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.