Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.52.909

Tytuł:

uchwała Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miejska w Golczewie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 52 pozycja: 909
Hasła:inkaso

UCHWAŁA NR V/30/2011 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.1) ), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.2) ) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.3) ) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje: § 1. 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa: 1)podatku od nieruchomości ? od osób fizycznych, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, od których podatki nie są pobierane w formie łącznego zobowiązania pieniężnego; 2)podatku rolnego i podatku leśnego ? od osób fizycznych; 3)opłaty targowej ? od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. 2. Wyznacza się następujących inkasentów do poboru inkasa, o którym mowa w ust. 1: 1)Grażyna ADAMCZYK; 2)Wanda CIEŚLIKIEWICZ; 3)Grażyna CHŁOPIK; 4)Renata DOBROWOLSKA; 5)Anna KAPUSTA; 6)Elżbieta MACIEJEWSKA; 7)Stefania RAPA; 8)Grażyna RZYMKIEWICZ; 9)Jan SZABAT; 10)Władysław TESARSKI; 11)Teodor ZWOLAN; 12)Stanisław ZYCH. 3. Wyznacza się inkasenta Waldemara PAKUŁĘ do poboru inkasa, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. 4. Wyznacza się inkasenta Grażynę GUGĘ do poboru inkasa, o którym mowa w ust. 1 pkt 3. § 2. Inkasenci, o których mowa w § 1, przy wykonywaniu czynności inkasa zobowiązani są posiadać przy sobie zaświadczenie o pełnieniu funkcji inkasenta wydane przez Burmistrza Golczewa i okazywać je na żądanie podatników. Wzór zaświadczenia określa załącznik do uchwały. § 3. Wynagrodzenie za inkaso wynosi 10 % od sumy zainkasowanych kwot.


Id: NBCPF-VWIUP-KIUVE-RXKKS-BTRPY. Podpisany

Strona 1 z 2

§ 4. Traci moc uchwała nr XXVIII/261/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 9, poz. 159). § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY Lech Ferdynus

1) Zmiany

tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475. 2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475. 3) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484 i Nr 143 poz. 1199, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475.

Załącznik do Uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 24 marca 2011 r. Zalacznik1.doc U 5 30 zal

Id: NBCPF-VWIUP-KIUVE-RXKKS-BTRPY. Podpisany

Strona 2 z 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.114.1759

  uchwała nr VIII/62/11 Rady Gminy Korczyna z dnia 29 czerwca 2011r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2011.588.6813

  obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania błędu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.869

  uchwała nr V/37/11 Rady Gminy Orły z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków w drodze inkaso, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1107

  uchwała nr VII/51/2011 Rady Gminy Czudec z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.133.4247

  uchwała nr 50/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.908

  uchwała Nr VII/89/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Choszczno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.907

  uchwała Nr VII/88/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.906

  uchwała Nr VII/83/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.905

  uchwała Nr V/43/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie terenów cmentarnych w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze oraz uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Biały Bór

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.904

  uchwała Nr VI/82/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/290/05 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Barlinku.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.