Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.52.912

Tytuł:

uchwała Nr VII/77/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach administracyjnych Miasta Koszalina.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miejska w Koszalinie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 52 pozycja: 912
Hasła:opłata za zajęcie pasa drogowego

UCHWAŁA NR VII/77/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach administracyjnych Miasta Koszalina. Na podstawie art.40 ust.8 i 9 ustawy a dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115, Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz.1381; z 2008r. Nr 54 poz.326, Nr 218 poz.1391, Nr 227 poz. 1505; z 2009r. Nr 19 poz.100 i 101, Nr 86 poz.720, Nr 168 poz.1323; z 2010r. Nr 106 poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225 poz. 1466; z 2011r. Nr 5, poz. 13), w związku z art. 15 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz 142, Nr 28, poz.146 Nr 106 poz. 675, Nr 40, poz. 230) i art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr142 poz.1592; z 2002r.Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 162 poz.1568; z 2004r.Nr 102 poz.1055; z 2007r. Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 92 poz.753, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz.142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40, poz. 230) Rada Miejska w Koszalinie uchwala co następuje: § 1. Ustala się stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach administracyjnych Miasta Koszalina w wysokości: 1)stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg:


Stawki opłaty dziennej za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego w złotych Lp. Kategoria drogi 1 1 2 3 4 Drogi krajowe Drogi wojewódzkie Drogi powiatowe Drogi gminne Rodzaj elementu zajętego pasa drogowego ciągi piesze, chodniki, place, zatoki postojowe, parkingi, ścieżki rowerowe, zjazdy, jezdnie do szerokości 20% 2 2,50 2,50 2,00 2,00 jezdnie przy zajęciu od 20% do 50% szerokości 3 5,00 5,00 4,00 4,00 jezdnie przy zajęciu pozostałe powyżej 50% szerokości elementy 4 7,00 7,00 6,00 6,00 5 2,00 2,00 1,00 1,00

2)stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

Lp. 1 2 3 4

Kategoria drogi 1 Drogi krajowe Drogi wojewódzkie Drogi powiatowe Drogi gminne

Stawki opłaty rocznej za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia w złotych na drogowym obiekcie inżynierskim 2 160,00 160,00 120,00 120,00 na pozostałym terenie 3 16,00 16,00 12,00 12,00 Strona 1

Id: FTCHN-CWYGY-HERON-UJEKO-MQDOF. Podpisany

3)stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:

Lp.

Kategoria drogi 1

Stawki opłaty dziennej za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu lub powierzchni reklamy w złotych obiekty handlowe, usługowe, gastronomiczne 2 1,70 1,50 1,30 1,10 pozostałe obiekty 3 0,80 0,50 0,40 0,30 reklamy 4 6,00 5,00 4,50 3,90

1 Drogi krajowe Drogi 2 wojewódzkie 3 Drogi powiatowe 4 Drogi gminne

4)stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt.1-3:

Lp. 1 2 3 4

Kategoria drogi 1 Drogi krajowe Drogi wojewódzkie Drogi powiatowe Drogi gminne

Stawki opłaty dziennej za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego w złotych parkingi 2 0,04 0,04 0,04 0,04 zastrzeżone stanowisko postojowe 3 1,00 1,00 1,00 1,00 ogródki gastronomiczne 4 0,50 0,50 0,50 0,50 pozostałe 5 2,80 2,60 2,40 2,20

§ 2. Traci moc Uchwała nr XV/226/2004 r. Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Władysław Husejko

Id: FTCHN-CWYGY-HERON-UJEKO-MQDOF. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.3060

  uchwała nr XVI/93/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/918/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach administracyjnych Miasta Gorzowa Wlkp.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.85.2727

  uchwała nr 82/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.16

  uchwała nr XLIX/286/2010 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 2 września 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta i gminy Młynary.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3757

  uchwała nr XV.103.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnychna cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.911

  uchwała Nr VII/66/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie w ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.910

  uchwała Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Gościno

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.909

  uchwała Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.908

  uchwała Nr VII/89/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Choszczno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.907

  uchwała Nr VII/88/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.