Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1489

Tytuł:

uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Myśliborzu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-07-11
Organ wydający:Rada Miejska w Myśliborzu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 79 pozycja: 1489
Hasła:

UCHWAŁA NR XIII/79/2011 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLIBORZU z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Myśliborzu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.) i art. 11 ust. l i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach  (Dz. U. Nr 85, poz. 539, ze zm.) RADA MIEJSKA W MYŚLIBORZU uchwala, co następuje: § 1. Z dniem l czerwca 2011r. nadaje się Statut Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej  w Myśliborzu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej  w Mysliborzu.  § 3. Traci moc uchwała Nr IX/72/2003 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 28 kwietnia 2003 r.  w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Myślibórz oraz Uchwała Nr XLI/378/2005 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 27 października 2005 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Myślibórz.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 


Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Chmielewska Załącznik do Uchwały Nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 31 maja 2011 r. Zalacznik1.doc STATUT MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MYŚLIBORZU UZASADNIENIE W związku z udziałem biblioteki w realizacji projektów unijnych, a tym samym znacznym rozszerzeniem  form działalności placówki, istnieje potrzeba dokonania zmian w statucie. Zmiany w statucie instytucji  kultury dokonywane są w formie uchwały, której podjęcie uważam za zasadne.

ID: QHHYK-XOYLV-EIBLJ-QFHRY-RAHKL. Podpisany.

Strona 1 / 3

Ewa Chmielewska Załącznik do Uchwały Nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 31 maja 2011 r. Zalacznik1.doc STATUT MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MYŚLIBORZU UZASADNIENIE W związku z udziałem biblioteki w realizacji projektów unijnych, a tym samym znacznym rozszerzeniem  form działalności placówki, istnieje potrzeba dokonania zmian w statucie. Zmiany w statucie instytucji  kultury dokonywane są w formie uchwały, której podjęcie uważam za zasadne.

ID: QHHYK-XOYLV-EIBLJ-QFHRY-RAHKL. Podpisany.

Strona 2 / 3

STATUT MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MYŚLIBORZU UZASADNIENIE W związku z udziałem biblioteki w realizacji projektów unijnych, a tym samym znacznym rozszerzeniem  form działalności placówki, istnieje potrzeba dokonania zmian w statucie. Zmiany w statucie instytucji  kultury dokonywane są w formie uchwały, której podjęcie uważam za zasadne.

ID: QHHYK-XOYLV-EIBLJ-QFHRY-RAHKL. Podpisany.

Strona 3 / 3




Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2373

  uchwała nr XVIII/211/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Legionowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1395

  uchwała nr III/4/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Piasecznie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5569

  uchwała nr 153/XX/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowo-Miejskiej Bibliotece Publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.272.4329

  uchwała nr IX/64/2011 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 21 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/148/2000 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 23 listopada 2000 r w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Nekla

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.987

  uchwała nr LXII/484/2010 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1488

  uchwała Nr VII/55/11 Rady miejskiej w Łobzie z dnia 31 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr V/24/03 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 15 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łobez.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1487

  uchwała Nr VII/53/11 Rady miejskiej w Łobzie z dnia 31 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/120/08 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Łobez.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1486

  uchwała Nr VI/74/2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Świdwin na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1485

  uchwała Nr IX/53/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołowo w Gminie Stare Czarnowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1484

  uchwała Nr IV/33/11 Rady Gminy Ostrowice z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowice

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.