Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Ruja z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania na terenie Gminy Ruja .

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy Ruja
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 87 pozycja: 1353
Hasła:rodzina

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY RUJA z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania na terenie Gminy Ruja . Na podstawie art, 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz.1493 z późn zm . ) Rada Gminy Ruja uchwala, co następuje : § 1. Uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania na terenie gminy Ruja . § 2. 1. W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele : 1)Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rui , 2)Gimnazjum w Rui , 3)Szkoły Podstawowej w Wągrodnie , 4)Komendy Miejskiej Policji , 5)Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , 6)Zespołu Służby Kuratorskiej , 7)Organizacji pozarządowych , 8)Zakładu Opieki Zdrowotnej 2. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może zwiększyć skład zespołu o przedstawicieli o których mowa w art. 9a ust. 5 ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 125, poz. 842) 3. Jednostki wymienione w § 2 ust.1 wskazują imiennie swoich przedstawicieli do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym. 4. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia 5. Zespół interdyscyplinarny powoływany jest na okres 4 lat . § 3. 1. Członków Zespołu w szczególności : 1)na wniosek członka 2)z własnej inicjatywy 3)na wniosek przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego 4)na wniosek jednostek wymienionych w § 2 ust. 1 § 4.


Id: PGHSJ-XWFLE-PERVQ-VTARK-LBJAG. Podpisany Strona 1

Interdyscyplinarnego

odwołuje

Wójt

Gminy

w drodze

zarządzenia

1. Na pierwszym posiedzeniu spośród członków Zespołu Interdyscyplinarnego większością głosów w drodze głosowania wybiera się: 1)przewodniczącego 2)zastępcę przewodniczącego 3)sekretarza 2. Pracami Zespołu Interdyscyplinarnego kieruje przewodniczący , a w przypadku nieobecności przewodniczącego jego zastępca lub sekretarz . 3. Szczegółowy zakres prac , w tym kompetencji przewodniczącego , zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza zostanie określony w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez zespół i zatwierdzonym przez Wójta Gminy Ruja w drodze zarządzenia . 4. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie . 5. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych . § 5. Posiedzenie zespołu Zespołu Interdyscyplinarnego zwołuje przewodniczący bądź jego zastępca lub sekretarz. § 6. Z każdego posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego sporządza się protokół, listę obecności, oraz inną dokumentację niezbędna do udokumentowania pracy Zespołu Interdyscyplinarnego. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy . § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Id: PGHSJ-XWFLE-PERVQ-VTARK-LBJAG. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Ruja z dnia 26 maja 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania na terenie Gminy Ruja .

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Ruja z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.100.188

  uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernichowie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.685

  uchwała Nr III/16/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

zamów dokument

Porady prawne

 • Odwołanie członka rady nadzorczej

  Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio (...)

 • Wybory prezesa spółdzielni

  Czy wszyscy członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają prawo decydować o wyborze prezesa i wiceprezesa, czy dokonuje tego ktoś inny?

 • Unieważnienie konkursu na dyrektora szkoły

  W dniu 11 maja odbył się konkurs na dyrektora szkoły publicznej. Dwoje członków komisji zostało powiadomionych o tym konkursie 8 maja i zastąpiło w ostatniej chwili (...)

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Uprawnieni do powołania członka rady nadzorczej

  W umowie spółki z o.o. istnieje zapis, że rada nadzorcza składa się z czterech lub sześciu osób, powoływanych na okres trzech lat, przy czym zgromadzenie wspólników (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr V/34/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowiny.

 • uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego obszaru położonego przy ulicy Sportowej, Krótkiej, Ludowej, Parkowej i Al. Pałacowej w północno ? środkowej części wsi Kobierzyce.

 • uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Janowicach Wielkich prowadzone przez Gminę Janowice Wielkie

 • uchwała nr 46/2011 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.