Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Mieroszów na 2011 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miejska Mieroszów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 87 pozycja: 1354
Hasła:budżety

UCHWAŁA NR VI/20/11 RADY MIEJSKIEJ W MIEROSZOWIE z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Mieroszów na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ?d? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ? 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), oraz art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym ( Dz.U. z 2007r Nr 89, poz.590) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420) Rada Miejska w Mieroszowie uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości - - 25.441.098 zł z tego: 1. Dochody bieżące - - - - - 18.441.798 zł z tego: 1) dochody z podatków i opłat - - - - - 5.262.916 zł 2) dochody z tytułu umów cywilnoprawnych - - - 97.000 zł 3) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - - - - - 3.387.200 zł 4) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.712.106 zł 5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - - - - - - 655.600 zł 6) subwencja ogólna - - - - - - 6.347.783 zł z tego: a) część oświatowa - - - - - - 4.279.509 zł b) część wyrównawcza - - - - - 1.866.365 zł c) część równoważąca - - - - - 201.909 zł 7) Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (zwrot kosztów na projekty realizowane ze współudziałem środków z UE) - - - - 108.113 zł 7) Pozostałe dochody - - - - - - 871.080 zł 1. 2. Dochody majątkowe - - - - - - 6.999.300 zł w tym: środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE - - - 5.183.300 zł. Dochody wg źródeł z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 24.884.798 zł w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 18.441.798 zł z czego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.582.750 zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.064.963 zł c) dotacje na zadania bieżące 1.536.039 zł zł d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.852.046 zł d) wydatki na obsługę długu publicznego 406.000 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.443.000 zł w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.235.500 zł z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z UE 970.000 zł. Wydatki wg źródeł z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. 1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 556.300 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę zaciągniętych kredytów. 2) Ustala się przychody z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 2.180.468 zł 3) Ustala się rozchody z tytułu spłaty w 2011 roku rat kredytów i pożyczek w wysokości 2.736.768 zł.


Id: EMBFN-DDUQW-QHCWE-CMAGG-UOCRV. Podpisany Strona 1

4) Podział przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3 do uchwały. § 3. 1. Ustala się dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do uchwały. § 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - - - - 100.000 zł 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - - - - - - 95.000 zł 3. Ustala się wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii - - - - - - 5.000 zł § 5. 1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych w następujących kwotach: 1) przychody - 4.927.000 zł 2) wydatki - 4.927.000 zł 2. Podział kwot określonych w ust. 1 w układzie klasyfikacji budżetowej, ich rodzaj określa załącznik nr 6 do uchwały. § 6. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek w następujących kwotach ( zbiorczo): 1) dochody - 13.680 zł 2) wydatki - 14.080 zł 2. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 zawiera załącznik nr 7 do uchwały. § 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 2. Ustala się dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 3. Ustala się dochody, które podlegają przekazaniu na dochody gmin, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. § 8. Przyjmuje się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2011r, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. § 9. Przyjmuje się program i projekt realizowany ze środków pochodzących z EWT Europejskiej Współpracy Terytorialnej w wysokości 970.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały. § 10. Wydatki budżetu na 2011r. obejmują kwotę 84.276 zł zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420), zawarte w załączniku nr 13 do uchwały. § 11. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 150.000 zł a rozdysponowanie i podział przedstawiono z załączniku nr 14 do uchwały. § 12. 1. Ustala się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 98.965 zł. 2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 42.800 zł. § 13. 1. Ustala się roczne limity dla: 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000 zł. 2) Zobowiązań z tytułu nowych kredytów długoterminowych zaciąganych do kwoty 2.180.468 zł. § 14. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,

Id: EMBFN-DDUQW-QHCWE-CMAGG-UOCRV. Podpisany

Strona 2

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. § 15. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Mieroszów zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Mieroszów zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Mieroszów. § 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa. § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 28 stycznia 2011 r. Zalacznik1.xls Zał. 1 Dochody Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 28 stycznia 2011 r. Zalacznik2.xls Zał. 2 popr wydatki Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 28 stycznia 2011 r. Zalacznik3.xls Zał. 3 2011r Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 28 stycznia 2011 r. Zalacznik4.doc Zał. nr 4 2011r Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie

Id: EMBFN-DDUQW-QHCWE-CMAGG-UOCRV. Podpisany Strona 3

z dnia 28 stycznia 2011 r. Zalacznik5.doc Zał. nr 5 2011r Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 28 stycznia 2011 r. Zalacznik6.doc Zał. nr 6 2011r Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 28 stycznia 2011 r. Zalacznik7.odt zał. nr 7 na 2011 Załącznik Nr 8,9,10 do Uchwały Nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 28 stycznia 2011 r. Zalacznik8,9,10.xls Zał. 8,9,10 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 28 stycznia 2011 r. Zalacznik11.xls Zał. 11 inwest Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 28 stycznia 2011 r. Zalacznik12.xls Zał. 12 UE

Id: EMBFN-DDUQW-QHCWE-CMAGG-UOCRV. Podpisany

Strona 4

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 28 stycznia 2011 r. Zalacznik13.doc Zał. nr 13 sołtysi 2011 r. Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 28 stycznia 2011 r. Zalacznik14.xls Zał. 14 kary za środow

Id: EMBFN-DDUQW-QHCWE-CMAGG-UOCRV. Podpisany

Strona 5
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/69/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mieroszów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/68/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mieroszów oraz wykaz tych przystanków.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/159/09 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie stałych obwodów głosowania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/470/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mieroszów

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie Burmistrza Miasta Mieroszów z dnia 19 marca 2012r. dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze gminy Mieroszów

zamów dokument

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

 • Wykreślenie służebności na rzecz gminy

  Mam zamiar nabyć prawo własności nieruchomości niezabudowanej, która jest obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właściciela działki sąsiedniej, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Ruja z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania na terenie Gminy Ruja .

 • uchwała nr V/34/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowiny.

 • uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego obszaru położonego przy ulicy Sportowej, Krótkiej, Ludowej, Parkowej i Al. Pałacowej w północno ? środkowej części wsi Kobierzyce.

 • uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Janowicach Wielkich prowadzone przez Gminę Janowice Wielkie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.