Logowanie

Tytuł:

decyzja nr OWR-4210-11/2011/1122/VII-A/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy ciepła Przedsiębiorcy Clima Heat Spółka jawna Andrzej Migdalski Jan Wierzbicki z siedzibą w Jeleniej Górze

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 87 pozycja: 1360
Hasła:energetyka

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OWR-4210-11/2011/1122/VII-A/GM DECYZJA

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy ciepła

Na podstawie art. 47 ust. 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy ciepła przedsiębiorcy Clima Heat Spółka jawna Andrzej Migdalski Jan Wierzbicki z siedzibą w Jeleniej Górze posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 230527692 zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem postanawiam zatwierdzić taryfę ciepła ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres do dnia 22 grudnia 2011 r. UZASADNIENIE Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na wytwarzanie ciepła z dnia 19 grudnia 2001 r. Nr WCC/1022/1122/W/3/2001/RW, ze zmianą z dnia 19 stycznia 2006 r. Nr WCC/1022A/1122/W/OWR/2006/MK, w dniu 15 lutego 2011 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo. Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, oraz proponują okres ich obowiązywania. W myśl art. 47 ust. 2 ustawy ? Prawo energetyczne, Prezes URE zatwierdza taryfę, bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44÷46 tej ustawy. W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).


Id: KACNZ-LITTQ-IARWC-UYJYI-JYGTO. Podpisany

Strona 1

Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę ustalania stawek opłat dla pierwszego roku stosowania taryfy, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych. W stawkach opłat uwzględniono uzasadnioną wysokość zwrotu z kapitału, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy ? Prawo energetyczne. Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został wyznaczony do dnia 22 grudnia 2011 r. ze względu na kończący się okres obowiązywania koncesji na wytwarzanie ciepła. W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu. POUCZENIE 1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). 2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki ? ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław. 3. Zgodnie z art. 31 ust. 4 oraz art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy ? Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor PołudniowoZachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu Józef Dolata

Otrzymuje: 1) 1) Clima Heat Spółka jawna Andrzej Migdalski Jan Wierzbicki ul. Sobieszowska 20 58-560 Jelenia Góra 2) Wojewoda Dolnośląski

Id: KACNZ-LITTQ-IARWC-UYJYI-JYGTO. Podpisany Strona 2

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł w dniu 14 lutego 2011 r. na rachunek 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045 - starszy specjalista Grażyna Markiewicz

Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-11/2011/1122/VIIA/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 kwietnia 2011 r. Zalacznik1.doc

Id: KACNZ-LITTQ-IARWC-UYJYI-JYGTO. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  decyzja nr OWR-4210-57/2010/1122/VI-C/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorcy: Clima HEAT Spółka jawna Andrzej Migdalski Jan Wierzbicki z siedzibą w Jeleniej Górze

 • Dziennik Urzędowy

  decyzja nr OWR-4210-52/2010/1122/VI-B/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie zmiany decyzji z dnia 9 listopada 2009 r. nr OWR-4210-58/2009/1122/VI-A/GM Przedsięborstwa Clima Heat spółka jawna z siedzibą w Jeleniej Górze

 • Dziennik Urzędowy

  decyzja nr OWR-4210-61/2011/177/XII-B/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia XII taryfy dla ciepła ECO Jelenia Góra Spółka z ograniczną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze

 • Dziennik Urzędowy

  informacja nr OWR-4110-6(5)/2011/134/SS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 marca 2011r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła dla przedsiębiorcy: Fortum Power and Heat Polska Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

 • Dziennik Urzędowy

  decyzja nr OWR-4210-58/2009/1122/VI-A/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Clima Heat Spółka jawna Andrzej Migdalski Jan Wierzbicki z siedzibą Jeleniej Górze

zamów dokument

Porady prawne

 • Egzekucja a miejsce zamieszkania

  Na wniosek wierzyciela i na podstawie tytułu wykonawczego z postanowienia SR w Jeleniej Górze została wszczęta egzekucja przeciwko dłużnikowi przez Komornika Sądowego (...)

 • Roczne sprawozdanie finansowe spółki jawnej

  Czy spółka jawna ma obowiązek składać sprawozdanie roczne do sądu, tak jak np. spółka z o.o.?

 • Oznaczenie spółki jawnej

  Czy dwóch wspólników zakładających spółkę jawną może ją nazwać alfa, kowalski i wiśniewski sp. j.? Czy alfa, kowalski i spółka? A może alfa, kowalski i wspólnicy?

 • Spółka jawna jako udziałowiec spółki z o.o.

  Czy spółka jawna może być udziałowcem spółki z o.o. lub akcjonariuszem spółki akcyjnej? Jeśli sporządzono umowę przenoszącą udziały w spółce z o.o. na spółkę (...)

 • Jednoosobowa spółka jawna

  Spółkę jawną tworzy dwóch wspólników. Po pewnym czasie jeden rezygnuje ze spółki, sprzedając swoje udziały. Czy spółka może kontynuować działalność, jeśli (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.398.2011.DP1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie ust. 3 § 1 rozdziału I, zdanie 2gie pkt 2 § 3 rozdziału III, ust. 1 § 4 rozdziału IV, ust. 2 § 4 rozdziału IV załącznika do uchwały Rady Gminy Janowice Wielkie Nr VI/27/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 272/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2010r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Jelcz- Laskowicach Nr XLIV/294/2001 z dnia 18 grudnia 2009 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?MPZP Belgijska?

 • wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 515/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2010r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XXXIX/396/10 z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej na rzecz właścicieli lokali

 • wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 516/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Świdnica nr LXII/511/10 z dnia 29 marca 2010 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niegoszów

 • uchwała nr 2/2011 Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" w Prochowicach z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Związku Komunalnego ?Wodociąg Lisowice? na 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.