Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.9.260

Tytuł:

uchwała nr XLII/262/10 Rady Gminy Krzymów w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-01-19
Organ wydający:Rada Gminy Krzymów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 9 pozycja: 260
Hasła:

UCHWAŁA NR XLII/262/10 RADY GMINY KRZYMÓW z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Nr 157 poz. 1241 z 2010r., Nr 28, poz.142, Nr 106, poz 675 oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1042, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753), Nr 219, poz. 1664 z 2010 r., Nr 47, poz. 278, Rada Gminy Krzymów uchwala co następuje: § 1. Ustala się wymagania , jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. § 2. Przestrzeganie postanowień Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego ?Koniński Region Komunalny? oraz postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzymów. § 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zobowiązany jest: a) złożyć wniosek opracowany zgodnie z art.8 ust.1, 1a, 2 i 2b ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005r Nr 236 poz. 2008 z póź. zm.) b) posiadać zaplecze techniczno- biurowe, c) posiadać specjalistyczne środki transportu, w ilości zapewniającej ciągłość usług w przypadku awarii, przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych, zawierających co najmniej instalację umożliwiającą odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w uchwale Rady Gminy Krzymów Nr X/53/07 z dnia 29.10.2007 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzymów, d) posiadać środek transportu przystosowany do odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym ulegających biodegradacji,


e) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie wielorodzinnej, jednorodzinnej, zagrodowej i innej, f) przedłożyć aktualną umowę lub pisemne zapewnienie umożliwiające przekazanie odpadów do dalszego odzysku lub unieszkodliwiania, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, o których mowa w art. 9 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27.04.2001r o odpadach oraz w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, g) przedstawić dokumentację potwierdzającą posiadanie miejsca do mycia i dezynfekcji lub posiadania umowy z przedsiębiorcą świadczącym takie usługi, h) przekazać odpowiednią liczbą pojemników i worków właścicielom nieruchomości do gromadzenia odpadów, o których mowa w uchwale Rady Gminy Krzymów Nr X/53/07 z dnia 29.10.2007r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzymów, i) prowadzić działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno- higienicznego wykonywania usług. Zanieczyszczenia pojawiające się w wyniku załadunku i transportu odpadów pracownicy podmiotu uprawnionego maja obowiązek natychmiast usunąć, j) przedłożyć aktualną decyzję na transport odpadów zgodnie z ustawą o odpadach k) zapewnić gotowość zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych dla każdej nieruchomości położonej na terenie gminy Krzymów, l) posiadać jednolity wzór umowy zawieranej z właścicielami nieruchomości na odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywne gromadzonych wraz z możliwością potwierdzania każdorazowo odebranych odpadów, m) złożyć deklarację w formie pisemnego oświadczenia o nie przeciążaniu pojazdów przeznaczonych do odbierania i transportu odpadów. 2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami. 3. Dokumentami o których mowa w pkt.2 są w szczególności: a) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno- biurowe, b) umowa kupna- sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzająca posiadanie środków, o których mowa w ust.1 pkt. c wraz z opisem technicznym, c) stosowne oświadczenia. § 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 1) 2) złożyć wniosek opracowany zgodnie z art. 8 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008), posiadać zaplecze techniczno - biurowe,

3)

posiadać sprzęt samochodowy ( pojazdy asenizacyjne w ilości zapewniającej ciągłość usług w przypadku awarii, posiadający możliwość opróżnienia zbiornika bezodpływowego ), spełniający wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617), posiadać sprzęt samochodowy, służący działaniom ratowniczym w celu ochrony ludzi i środowiska przed skutkami awarii, lub mieć zawartą umowę z firmą posiadającą taki sprzęt, przedłożyć aktualną umowę lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krzymów Nr X/53/07 z dnia 29.10.2007 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzymów, przedłożyć dokumentację potwierdzającą posiadanie miejsca do mycia i dezynfekcji lub posiadania umowy z przedsiębiorcą świadczącym takie usługi.

4) 5)

6)

§ 5. Przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest do realizacji wymagań zawartych w art. 9a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008) i przestrzegania przepisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzymów oraz: 1) Posiadanie sprzęt informatyczny wraz z ogólnie dostępnym oprogramowaniem, pozwalającym na: a) prowadzenie ewidencji zawieranych lub rozwiązanych umów na odbieranie odpadów komunalnych z właścicielami nieruchomości na zasadach określonych w ustawie, b) prowadzenie ewidencji rodzajów i ilości odebranych odpadów i odpadów przekazanych do unieszkodliwiania, 2) Przekazywanie w sposób i terminach określonych w art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2005r. nr 236, poz. 2008 ze zm.) wykazów właścicieli nieruchomości z którymi zostały zawarte oraz wykazów właścicieli nieruchomości, z którymi umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Przekazywanie bez wezwania rocznego sprawozdania do 31 stycznia każdego roku o ilości odebranych odpadów za rok poprzedni.

3)

§ 6. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez rozwieszenie w miejscach publicznych, położonych na terenie gminy Krzymów oraz poprzez umieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej BIP Gminy Krzymów. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Zdzisława Pawlak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.2828

  uchwała nr XXXIX/ 303 /2010 Rady Miejskiej Wronki z dnia 31 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.13.271

  uchwała nr XXIV/202/09 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.73.1132

  uchwała nr XXXVIII/188/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pokrzywnica

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1863

  uchwała nr VI/35/ 2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rokietnica

 • DZ. URZ. 2010.12.76

  uchwała nr XXXVIII/248/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 3 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

zamów dokument

Porady prawne

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Gospodarka odpadami

  Firma kupuje odpady od wytwórcy i sprzedaje je organizacji odzysku do odzysku lub unieszkodliwienia, posiadając tylko zezwolenie właściwego starosty na transport odpadów. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.259

  uchwała nr LII/686/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 6 ?KAMIENICE STARE? mieszkańców Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.258

  uchwała nr LII/685/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 5 ?PRUŚLIN? mieszkańców Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.257

  uchwała nr LII/684/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 4 ?JANA PAWŁA II? mieszkańców Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.256

  uchwała nr LII/683/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 3 ?KRĘPA? mieszkańców Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.255

  uchwała nr LII/682/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 2 ?WENECJA? mieszkańców Miasta Ostrowa Wielkopolskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.