Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.9.263

Tytuł:

uchwała nr II/12/2010 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/85/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-01-19
Organ wydający:Rada Miejska w Krotoszynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 9 pozycja: 263
Hasła:

UCHWAŁA NR II/12/2010 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/85/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dna 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 95 poz 613 ze zmianami) Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XII/85/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości do § 3 dopisuje się ust. 5 w brzmieniu: ?Zwolnienie, o którym mowa w ust.1, przysługuje nabywcy, który w oparciu o umowę cywilnoprawną dokonał zakupu nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami lub ich częściami objętych zwolnieniem. Zwolnienie to przysługuje do końca okresu objętego zwolnieniem ustalonego dla dotychczasowego właściciela tej nieruchomości?. § 2. W uchwale Nr XII/85/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zmienia się treść § 9 ust. 1 lit. c), który otrzymuje brzmienie: ?wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis? § 3. W uchwale Nr XII/85/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zmienia się treść § 9 ust. 1 lit. e), który otrzymuje brzmienie:? wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 poz. 311) wraz z informacjami wynikającymi z § 2 tego rozporządzenia? § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2010 roku.


Przewodnicząca Rady Zofia Jamka

Id: KRBVX-SKOCT-GLUTL-ZDTGG-AGQAK. Uchwalony

Strona 1

Uzasadnienie Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 95 poz 613 ze zmianami) Rada Gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ustawie. Uchwała Nr XII/85/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30.08.2007 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązuje na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn od 1 stycznia 2007 roku. Z tej formy pomocy budżetu gminy skorzystało już wielu Podatników ? Przedsiębiorców. Projekt powyższej uchwały modyfikuje postanowienia § 3 cytowanej uchwały z 2007 roku dotyczące zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków i budowli lub ich części wykorzystywanych przez przedsiębiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej, który dokonał nowej inwestycji polegającej na wybudowaniu lub dokonaniu rozbudowy obiektów budowlanych przeznaczonych na działalność gospodarczą ( § 3 ust.1- 3). Dotychczasowe postanowienia ust. 4 ?W przypadku likwidacji działalności gospodarczej w okresie zwolnienia podatkowego przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa?, powodują sytuację, w której nabywca objętych zwolnieniem obiektów budowlanych nie ma prawa do kontynuacji tego zwolnienia. Proponowana zmiana obejmuje przyjęcie prawa tego zwolnienia również dla nabywcy przedmiotowych budynków i budowli, które były objęte zwolnieniem podatkowym. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( tekst jednolity Dz.U z 2007 roku Nr 59 poz. 404 ze zmianami) projekt niniejszej uchwały został przesłany do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Monitorowania Pomocy Publicznej w Warszawie, celem dokonania zgłoszenia. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem Nr DDO-530-920/2/10/KP z dnia 17.11.2010 r. wskazał konieczność uwzględnienia obowiązujących aktów prawnych, które weszły w życie z dniem 5 kwietnia tego roku . Dlatego też dokonano zmian zapisów § 9 ust. 1 lit. c) i lit. e) uchwały Nr XII/85/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30.08.2007 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Biorąc pod uwagę postanowienia wynikające z art. 5 ustawy z 20.07.2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 17 poz. 95 ze zmianami), które zezwalają na nadanie aktom normatywnym wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego, nie stoją temu na przeszkodzie, proponuję nadać niniejszej uchwale moc obowiązującą z dniem 1 lipca 2010 roku. W szczególności mając na uwadze to, że projekt uchwały zawiera zwolnienia w podatku od nieruchomości i tym samym korzyść dla podatnika, gdyż może powodować zmniejszenie obciążeń podatkowych, sytuacja ta spełnia powyższe wymogi prawne.

Burmistrz mgr inż. Julian Jokś

Id: KRBVX-SKOCT-GLUTL-ZDTGG-AGQAK. Uchwalony

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2046

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 2 maja 2012r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Krotoszynie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.267.4237

  uchwała nr XI/99/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę nr LI/366/2002 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1585

  uchwała nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/378/2006 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej w Krotoszynie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.267.4236

  uchwała nr XI/98/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1586

  uchwała nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/377/2006 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Krotoszyna

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.262

  uchwała nr II/11/2010 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.261

  uchwała nr XXXIV/255/2010 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.260

  uchwała nr XLII/262/10 Rady Gminy Krzymów w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.259

  uchwała nr LII/686/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 6 ?KAMIENICE STARE? mieszkańców Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.258

  uchwała nr LII/685/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 5 ?PRUŚLIN? mieszkańców Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.