Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.9.264

Tytuł:

uchwała nr 10/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-01-19
Organ wydający:Rada Gminy Opatówek
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 9 pozycja: 264
Hasła:

UCHWAŁA NR 10/10 RADY GMINY OPATÓWEK z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity : Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje : § 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie: 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie: 532,00 zł 2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie: 648,00 zł 3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t i poniżej 12 t: 886,00 zł 4. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 t:


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Dwie osie 12 13 14 15 12 17 19 21 23 25 12 25 27 29 31 25 27 29 31 17 19 21 23 25 13 14 15 984,00 zł 1108,00 zł 1230,00 zł 1354,00 zł Trzy osie 1108,00 zł 1230,00 zł 1354,00 zł 1540,00 zł 1786,00 zł 1844,00 zł Cztery osie i więcej 1540,00 zł 1664,00 zł 1908,00 zł 2156,00 zł 2216,00 zł 1664,00 zł 1908,00 zł 2156,00 zł 2856,00 zł 2856,00 zł 1230,00 zł 1354,00 zł 1540,00 zł 1786,00 zł 1968,00 zł 2032,00 zł 1108,00 zł 1230,00 zł 1354,00 zł 1542,00 zł Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

5. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t: 1038,00 zł 6. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów ciągnik siodłowy + naczepa ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Nie mniej niż Mniej niż

Stawka podatku Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem Inne systemy

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Dwie osie 12 18 25 31 Trzy osie 12 40 40 1724,00 zł 2156,00 zł 18 25 31 1108,00 zł 1354,00 zł 1598,00 zł 1844,00 zł

zawieszenia osi jezdnych 1230,00 zł 1598,00 zł 1844,00 zł 2206,00 zł 2120,00 zł 2856,00 zł

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 368,00 zł 8. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Nie mniej niż Mniej niż

Stawka podatku Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Jedna oś 430,00 zł 492,00 zł 616,00 zł Dwie osie Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 492,00 zł 616,00 zł 736,00 zł 594,00 zł 1046,00 zł 1588,00 zł 2090,00 zł 1354,00 zł 1576,00 zł

12 18 25 12 28 33 38

18 25

28 33 38 Trzy osie

530,00 zł 860,00 zł 1230,00 zł 1476,00 zł

12 38

38

1170,00 zł 1322,00 zł

9. od autobusów do mniej niż 30 miejsc do siedzenia: 830,00 zł 10. od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30: 1830,00 zł § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek. § 3. Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Opatówek. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Paweł Bąkowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.1921

  uchwała nr XXXIII/324/09 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.178.2597

  uchwała nr XVI/172/11 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2866

  uchwała nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.235.2

  uchwała nr XXIX/191/09 Rady Gminy Korycin z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.375.3

  uchwała nr XXIX/201/2009 Rady Gminy Rusiec z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Amortyzacja odśnieżarki

  Spółka z o.o. zakupiła za ok. 3.700 zł netto małą odśnieżarkę do usuwania śniegu z placu i drogi. Jaką stawką, metodą i w jakich miesiącach (czy tylko zimą) (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.263

  uchwała nr II/12/2010 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/85/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.262

  uchwała nr II/11/2010 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.261

  uchwała nr XXXIV/255/2010 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.260

  uchwała nr XLII/262/10 Rady Gminy Krzymów w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.259

  uchwała nr LII/686/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 6 ?KAMIENICE STARE? mieszkańców Miasta Ostrowa Wielkopolskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.