Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1585

Tytuł:

uchwała nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/378/2006 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej w Krotoszynie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-04-12
Organ wydający:Rada Miejska w Krotoszynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 94 pozycja: 1585
Hasła:

UCHWAŁA NR V/31/2011 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/378/2006 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej w Krotoszynie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 2 w związku z art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W Uchwale Nr XLVII/378/2006 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej w Krotoszynie wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1 pkt 1) wyrażenie ?działka nr 5668 - o powierzchni 4739 m2? zastępuje się wyrażeniem ?działka nr 5668 - o powierzchni 4730 m2?, 2) w § 1 pkt 3) wyrażenie ?działka nr 5733 - o powierzchni 706 m2? zastępuje się wyrażeniem ?działka nr 5733 - o powierzchni 699 m2?, 3) w § 1 pkt 4) wyrażenie ?działka nr 5734 - o powierzchni 2780 m2? zastępuje się wyrażeniem ?działka nr 5734 - o powierzchni 2806 m2?, 4) w § 1 dodaje się zapis w brzmieniu: ?5) działka nr 5743/1 - o powierzchni 100 m2?, 5) w § 1 skreśla się wyrażenie ?o łącznej długości 798mb?, § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.


Przewodnicząca Rady Zofia Jamka

Id: XPFAO-BIOZK-RXGST-QUKOT-XSSMJ

Uzasadnienie Z Uchwały nr XLVII/378/2006 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej w Krotoszynie wynika, iż ul. Słowiańska położona jest na czterech działkach: 5668, 5732, 5733, 5734. W związku z pominięciem w w/w uchwale działki nr 5743/1 o powierzchni 100m2, która również stanowi pas drogowy ul. Słowiańskiej postanawia się dopisać przedmiotową działkę.Ponadto jak stwierdzono z posiadanych dokumentów zmianie uległy również niektóre powierzchnie działek. Aktualnie działka nr 5668 posiada powierzchnię 4730m2, działka nr 5733 posiada powierzchnię 699m2, działka nr 5734 posiada powierzchnię 2806m2. W związku z czym dokonano korekty powierzchni w/w działek. Stosownie do przepisów ustawy o drogach publicznych, rada gminy w drodze uchwały winna również pozbawić ul. Słowiańską kategorii drogi gminnej, w celu umożliwienia radzie powiatu przyjęcia kategorii dróg powiatowych. Wobec powyższego zasadne jest podjęcie powyższej Uchwały.

Burmistrz mgr inż. Julian Jokś

Id: XPFAO-BIOZK-RXGST-QUKOT-XSSMJ
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1749

  uchwała nr XXIV/170/2012 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej Nr 2075R Malawa-Dobrzanka, kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.5864

  uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 28 września 2011r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej oraz przejęcia drogi powiatowej i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Łyse.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.161.5063

  uchwała nr XXI/403/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XX/167/12 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia odcinka drogi z użytkowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.5810

  uchwała nr 84/x/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia działek gminnych do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie pozbawienia drogi publicznej lokalnej kategorii drogi gminnej.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1584

  uchwała nr IV/43/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1583

  uchwała nr IV/39/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Gołuchów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1582

  uchwała nr VI/43/2011 Rady Miasta Gniezna z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: nadania nazw ulicom w Gnieźnie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1581

  uchwała nr VI/33/2011 Rady Miasta Gniezna z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1580

  uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kobyla Góra podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.