Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1586

Tytuł:

uchwała nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/377/2006 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Krotoszyna

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-04-12
Organ wydający:Rada Miejska w Krotoszynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 94 pozycja: 1586
Hasła:

UCHWAŁA NR V/32/2011 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/377/2006 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Krotoszyna Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego, uchwala się, co następuje: § 1. W Uchwale Nr XLVII/377/2006 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Krotoszyna wprowadza się następujące zmiany: 1. § 1 otrzymuje treść: ? § 1 Następujące drogi położone na terenie Krotoszyna zalicza się do kategorii dróg gminnych: 1. Rynek, północna i zachodnia część, działka nr 1586/2 o powierzchni 3684 m2, 2. ul. Kaliska, na odcinku od Rynku do Alei Powstańców Wielkopolskich, działka nr 1350 o powierzchni 1268 m2, 3. ul. Kaszarska, na odcinku od ul. Kaliskiej do ul. Koźmińskiej, działka nr 1359 o powierzchni 899 m2, 4. ul. Farna, na odcinku od Rynku do ul. Kaliskiej, działka nr 1344 o powierzchni 1406 m2, 5. ul. Zdunowska, na odcinku od Rynku do ul. Piastowskiej, działka nr 1182/2 o powierzchni 570 m2 ?. 2. skreśla się § 2 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.


Przewodnicząca Rady Zofia Jamka

Id: XNLYR-JYGMI-FSPCP-RFKJO-VKCPC

Uzasadnienie W Uchwale nr XLVII/377/2006 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Krotoszyna uwzględniono działki: 1586/2, 1350, 1359, 1344 oraz 1182. W w/w Uchwale działka nr 1182 ul. Zdunowska (od Rynku do skrzyżowania z ul. Piastowską) zajmowała powierzchnię łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Piastowską. Burmistrz Krotoszyna na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie dokonał podziału dz. nr 1182 na dwie części. W związku z powyższym powstała działka nr 1182/2 o powierzchni 570 m2. Jednocześnie w związku z doprecyzowaniem Uchwały usuwa się zapisy odnośnie długości ulic oraz § 2. W tym stanie rzeczy podjęcie Uchwały jest zasadne.

Burmistrz mgr inż. Julian Jokś

Id: XNLYR-JYGMI-FSPCP-RFKJO-VKCPC
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1238

  uchwała nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.16.24

  uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. 2009.204.1710

  uchwała nr XL/304/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. 2009.378.2763

  uchwała nr VII/30/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie a) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; b) ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

 • DZ. URZ. 2009.204.1715

  uchwała nr XXI/9/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Gowarczów

zamów dokument

Porady prawne

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Drogi wewnętrzne

  Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1585

  uchwała nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/378/2006 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej w Krotoszynie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1584

  uchwała nr IV/43/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1583

  uchwała nr IV/39/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Gołuchów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1582

  uchwała nr VI/43/2011 Rady Miasta Gniezna z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: nadania nazw ulicom w Gnieźnie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1581

  uchwała nr VI/33/2011 Rady Miasta Gniezna z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.