Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.98.1651

Tytuł:

uchwała nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie nadania statutów sołectw.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-04-15
Organ wydający:Rada Miejska w Murowanej Goślinie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 98 pozycja: 1651
Hasła:

UCHWAŁA NR V/36/2011 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie nadania statutów sołectw. Na podstawie art. 5 i art. 35 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje: § 1. Nadaje się sołectwom położonym na obszarze Gminy Murowana Goślina statuty sołectw. § 2. Statuty sołectw stanowią załączniki od 1 do 20 do niniejszej uchwały. Dla sołectwa: 1) Białęgi ? załącznik nr 1, 2) Białężyn ? załącznik nr 2, 3) Boduszewo ? załącznik nr 3, 4) Długa Goślina ? załącznik nr 4, 5) Głębocko ? załącznik nr 5, 6) Głęboczek ? załącznik nr 6, 7) Kamińsko ? załącznik nr 7, 8) Łopuchowo ? załącznik nr 8, 9) Łopuchówko ? załącznik nr 9, 10) Łoskoń Stary ? załącznik nr 10, 11) Mściszewo ? załącznik nr 11, 12) Nieszawa ? załącznik nr 12, 13) Przebędowo ? załącznik nr 13, 14) Raduszyn ? załącznik nr 14, 15) Rakownia ? załącznik nr 15, 16) Starczanowo ? załącznik nr 16, 17) Trojanowo ? załącznik nr 17, 18) Uchorowo ? załącznik nr 18, 19) Wojnowo ? załącznik nr 19, 20) Zielonka ? załącznik nr 20, § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.


Id: TZPTM-TNUTE-MYRPV-HKYLR-IRJOR. Podpisany

Strona 1

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 257/XXIX/2001 Rady Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 9 kwietnia 2001 roku w sprawie nadania Statutów Samorządom Mieszkańców Sołectw. § 5. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik1.pdf Statut sołectwa Białęgi Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik2.pdf Statut sołectwa Białężyn Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik3.pdf Statut sołectwa Boduszewo Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik4.pdf Statut sołectwa Długa Goślina Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie

Id: TZPTM-TNUTE-MYRPV-HKYLR-IRJOR. Podpisany

Strona 2

z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik5.pdf Statut sołectwa Głębocko Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik6.pdf Statut sołectwa Głęboczek Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik7.pdf Statut sołectwa Kamińsko Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik8.pdf Statut sołectwa Łopuchowo Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik9.pdf Statut sołectwa Łopuchówko Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik10.pdf Statut sołectwa Łoskoń Stary

Id: TZPTM-TNUTE-MYRPV-HKYLR-IRJOR. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik11.pdf Statut sołectwa Mściszewo Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik12.pdf Statut sołectwa Nieszawa Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik13.pdf Statut sołectwa Przebędowo Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik14.pdf Statut sołectwa Raduszyn Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik15.pdf Statut sołectwa Rakownia Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie

Id: TZPTM-TNUTE-MYRPV-HKYLR-IRJOR. Podpisany

Strona 4

z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik16.pdf Statut sołectwa Starczanowo Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik17.pdf Statut sołectwa Trojanowo Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik18.pdf Statut sołectwa Uchorowo Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik19.pdf Statut sołectwa Wojnowo Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik20.pdf Statut sołectwa Zielonka

Id: TZPTM-TNUTE-MYRPV-HKYLR-IRJOR. Podpisany

Strona 5
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Legnickie Pole.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.1893

  rozstrzygnięcia nadzorcze Nr NK-4.4131.148.2011.BB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 lipca 2011 r. stwierdzające nieważność § 4 ust. 2 statutów sołectw stanowiących załączniki nr 1 - 12 do uchwały Nr IX/51/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Stare Czarnowo.

 • DZ. URZ. 2010.41.710

  uchwała nr XXXIII/392/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 grudnia 2009r. UCHWAŁA NR XXXIII/392/2009 RADY GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwalę nr XXXI/367/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Ustka

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/163/09 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Marcinowice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.153.2921

  uchwała nr XXXV/274/10 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 31 maja 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/220/02 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie nadania Statutów Samorządom Mieszkańców Sołectw

zamów dokument

Porady prawne

 • Organy sołectwa

  Jakie organy posiada jednostka pomocnicza gminy, jaką jest sołectwo?

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

 • Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej SM

  Znowelizowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie 31.07.2007 r. nie przewiduje wynagrodzenia za pracę w organach spółdzielni innych niż Zarząd, (...)

 • Dokumentowanie zakupu znaczków pocztowych

  Jak najlepiej wprowadzać w koszty zakup znaczków na listy? Po wysłaniu listu otrzymuje się dowód nadania i na żądanie pokwitowanie, które nie jest fakturą VAT ani (...)

 • Skuteczność wypowiedzenia umowy kredytu

  Bank przesłał wypowiedzenie umowy listem poleconym. List ten nie został odebrany. Czy umowa została w związku z tym wypowiedziana skutecznie?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.98.1650

  uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.98.1649

  uchwała nr L/223/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń Przedszkola w Manieczkach oraz jego oddziałach zamiejscowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.97.1648

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 marca 2011r. o decyzji nr WCC/1219/186/W/OPO/2011/AJ

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.97.1647

  ogłoszenie nr 1/2011 Burmistrza Ujścia z dnia 18 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok, położonych na obszarze Gminy i Miasta Ujście.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.97.1646

  ogłoszenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 17 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Opatówek

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.