Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1006

Tytuł:

uchwała nr 116/XIV/2011 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu geodezyjnego Owińska w rejonie wsi Annowo

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-02-15
Organ wydający:Rada Gminy Czerwonak
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1006
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Poznań, dnia 15 lutego 2012 r. Poz. 1006

UCHWAŁA NR 116/XIV/2011 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 17 listopada 2011 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu geodezyjnego Owińska w rejonie wsi Annowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) uchwala się co następuje: Rozdział I Przepisy ogólne § 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu geodezyjnego Owińska w rejonie wsi Annowo, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwonak (Uchwała Nr 173/XXVIII/2000 Rady Gminy Czerwonak z dnia 14 czerwca 2000 r. zmienionego uchwałą Nr 406/LVII/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 września 2010 r.), zwany dalej ?planem?. 2. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu, o którym mowa w ust 3 pkt 1, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 3. Integralną część uchwały stanowią: 1) rysunek planu zatytułowany "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu geodezyjnego Owińska w rejonie wsi Annowo" w skali 1:2000, wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwonak, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Czerwonak o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Czerwonak o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. § 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) działce budowlanej ? należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiącą obszar, na którym może być realizowane zamierzenie inwestycyjne, do którego mają zastosowanie uregulowania zawarte w uchwale;


Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?2? Poz. 1006 ?

2) powierzchni zabudowy ? należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich budynków zlokalizowanych na działce, mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych, bez schodów, ramp, tarasów, zadaszeń, wiatrołapów; 3) tablicy informacyjnej ? rozumie się przez to element systemu informacji gminnej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej; 4) terenie ? rozumie się przez to powierzchnię o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 5) urządzeniu reklamowym ? rozumie się przez to wszelkie urządzenia będące nośnikami informacji lub promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami. Rozdział II Ustalenia szczegółowe § 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu: 1) tereny użytkowane rolniczo ? tereny rolnicze, oznaczone symbolami 1R i 2R; 2) tereny komunikacji: a) dróg publicznych klasy głównej ? 1KD-Z i 2KD-Z, b) dróg publicznych klasy dojazdowej ? KD-D; 3) tereny infrastruktury technicznej oznaczone symbolami: 1IT, 2IT i 3IT : § 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) ustala się zakaz lokalizacji: a) ogrodzeń o przęsłach z typowych żelbetowych elementów prefabrykowanych, b) urządzeń reklamowych; 2) dopuszcza się lokalizację: a) obiektów małej architektury, b) tablic informacyjnych. § 5. W zakresie określenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) ustala się: a) ochronę zieleni naturalnej, b) utrzymanie i ochronę korytarza ekologicznego wyznaczonego na rysunku planu, stanowiący tereny współtworzące system terenów przyrodniczych gminy; c) zakaz grodzenia terenu na obszarze korytarza ekologicznego; d) ochronę istniejących drzew, w przypadku konieczności ich usunięcia wprowadzenie nowych nasadzeń, e) zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień i terenów podmokłych i oczek wodnych, f) zachowanie i ochronę wód powierzchniowych naturalnych i sztucznych, płynących i stojących, wraz z pasem roślinności je otaczającej, g) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem dopuszczonych pozostałymi ustaleniami planu, h) na terenach 1R i 2R zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z naprawą lub remontem urządzeń wodnych, i) zakaz ulepszania nawierzchni i dróg materiałami pylącymi, w szczególności żużlem, j) zakaz zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego oraz destabilizacji stosunków wodnych,

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?3? Poz. 1006 ?

k) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisami odrębnymi, l) w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi rekultywacja zgodnie z przepisami odrębnymi, m) odprowadzanie ścieków bytowych poprzez gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, z których ścieki wywożone będą przez koncesjonowanego przewoźnika do oczyszczalni ścieków, n) segregację i zagospodarowanie odpadów, zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie Czerwonak, gminnym planem gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi o) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, z dopuszczeniem do czasu przyłączenia do sieci odprowadzenia ich w obrębie terenu do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, po uprzednim oczyszczeniu ich zgodnie z obowiązującymi przepisami, p) stosowanie indywidualnych systemów grzewczych z zastosowaniem kotłów posiadających atest bezpieczeństwa ekologicznego zasilanych energią elektryczną lub paliwami takimi jak: gaz, olej opałowy lekki oraz paliwa stałe charakteryzujące się niskimi wskaźnikami emisji albo alternatywne źródła energii; 2) dopuszcza się wprowadzenie nowych nasadzeń, o ile nie są sprzeczne z innymi ustaleniami planu; 3) w przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla zabudowy zagrodowej należy zastosować rozwiązania minimalizujące uciążliwości drogi publicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi. § 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń. § 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń. § 8. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu na terenach 1R i 2R: 1) ustala się: a) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej, z zastrzeżeniem pkt g) oraz dopuszczeniem lokalizowania obiektów infrastruktury technicznej, b) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, infrastruktury technicznej i ogrodzeń w pasie 10 m od granicy lasu, c) maksymalną powierzchnię zabudowy - 0% powierzchni działki, z zastrzeżeniem pkt g), d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki w wielkości 95%, z zastrzeżeniem pkt g), e) podziały działek ? zgodnie z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem § 14, ust.


2 pkt 1 d), f) dostęp do terenu z dróg wewnętrznych oraz z dróg publicznych znajdujących się poza granicami planu, g) dla zabudowy zagrodowej, która uzyskała pozwolenie na budowę przed dniem uchwalenia planu, w przypadku jej remontu, modernizacji lub przebudowy następujące dodatkowe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: - powierzchnię zabudowy nie większą niż 25% powierzchni działki budowlanej, w tym maksymalnie 7% dla budynku mieszkalnego, i nie więcej niż 950m2, - udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 45% powierzchni działki budowlanej, - maksymalna wysokość budynku mieszkalnego - 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, nie wyżej niż 9,0 m - maksymalna wysokość budynku gospodarczego i budynku garażowego - 7,5 m,

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?4? Poz. 1006 ?

- geometria dachu: dach stromy o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 do 45 stopni dla wszystkich budynków mieszkalnych lub gospodarczych, - zapewnienie stanowisk postojowych w obrębie działki na której jest zlokalizowana inwestycja, 2) dopuszcza się: a) lokalizację obiektów budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną na terenie sąsiadującym z drogą powiatową oznaczoną symbolami 1KD-Z i 2KD-Z w odległości minimum 20m od krawędzi jezdni, b) wydzielenie nowych działek pod infrastrukturę techniczną, c) wydzielenie terenu pod drogi publiczne zgodnie z przepisami odrębnymi. § 9. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenach dróg publicznych oznaczonych symbolami 1KD-Z, 2KD-Z, KD-Z ustala się: 1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; a) dla terenów 1KD-Z i 2 KD-Z ? łącznie nie mniej niż 20,0 m z terenami położonymi poza granicami opracowania planu miejscowego, b) dla terenów KD-D ? lecz nie mniej niż 10,0 m, 2) sytuowanie elementów infrastruktury transportowej i technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) tereny 1KD-Z i 2KD-Z jako fragmenty drogi powiatowej stanowiącej część północno wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej tzw. IV ramy komunikacyjnej. § 10. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy zagospodarowania terenu, na terenach infrastruktury technicznej oznaczonych symbolami 1IT, 2IT, 3IT: oraz

1) ustala się sytuowanie elementów infrastruktury technicznej i transportowej zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) dopuszcza się wykorzystanie terenu pod poszerzenie drogi powiatowej do klasy głównej; 3) dopuszcza się lokalizowanie zieleni niskiej. § 11. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ustala się: 1) zakaz lokalizowania inwestycji mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000; 2) w otulinie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, w granicach planu, ochronę zgodnie z obowiązującym planem ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka; 3) na Obszarze Chronionego Krajobrazu ?Łąki Annowskie?, w granicach planu, zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi. § 12. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń. § 13. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym terenów wyłączonych z zabudowy ustala się: 1) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów wymagań i ograniczeń z przebiegu istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej; technicznych wynikających

2) obszar ponadnormatywnego oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV zgodnie z rysunkiem planu; 3) obszar wolny od zabudowy wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 zgodnie z rysunkiem planu; § 14. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się: 1) drogi publiczne klasy: a) KD-Z ? zbiorczej,

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?5? Poz. 1006 ?

b) KD-D ? dojazdowej, 2) parametry układu komunikacyjnego, zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi; 3) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, ścieżek rowerowych, chodników w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, zgodnie z przepisami odrębnymi; 4) obsługę komunikacyjną w zakresie ruchu samochodowego: a) dla zabudowy zagrodowej, która uzyskała pozwolenie na budowę przed dniem uchwalenia planu obsługa komunikacyjna zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę; b) dla pozostałych terenów 1R i 2R: poprzez przyległe drogi publiczne gminne, 5) zachowanie istniejącej infrastruktury transportowej, z dopuszczeniem jej rozbudowy lub przebudowy zgodnie z ustaleniami planu.


2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 1) ustala się: a) lokalizację sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi, b) lokalizację i rozbudowę sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, c) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, d) w przypadku lokalizacji wolno stojącej małogabarytowej stacji transformatorowej minimalną powierzchnię działki budowlanej w wielkości 50 m2, e) zaopatrzenie w wodę do celów bytowo ? gospodarczych z indywidualnych ujęć wody, zgodnie z przepisami odrębnymi; f) zaopatrzenie w energię elektryczną ? siecią średniego lub niskiego napięcia, odpowiednio do potrzeb, g) zachowanie wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 obszaru wolnego od zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrębnymi; przy czym dopuszcza się na indywidualny wniosek lokalizowanie obiektów budowlanych względem istniejącej sieci gazowej wysokiego ciśnienia w odległościach mniejszych, niż wyznaczone na rysunku planu, pod warunkiem uzyskania szczegółowego uzgodnienia wszelkich zbliżeń, kolizji oraz ingerencji w/w odległość z właściwym zarządcą oraz konieczności ścisłego nadzoru nad pracami budowlanymi w strefie, h) utrzymanie pełnej drożności istniejących urządzeń melioracyjnych: właściciel nieruchomości położonej na terenie zmeliorowanym zobowiązany jest, w przypadku uszkodzenia urządzeń drenarskich, do powiadomienia o tym fakcie właściwej spółki wodnej oraz ich naprawy; 2) dopuszcza się przebudowanie istniejącej napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 kV, zaznaczonej na rysunku planu, na linię kablową, § 15. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń. Rozdział III Przepisy końcowe § 16. Dla terenu objętego planem ustala się 30% stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z późniejszymi zmianami. § 17. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak. § 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady (-) Marcin Wojtkowiak

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?6? Poz. 1006 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 116/XIV/2011 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?7? Poz. 1006 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 116/XIV/2011 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?8? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?9? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 10 ? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 11 ? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 12 ? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 13 ? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 14 ? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 15 ? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 16 ? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 17 ? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 18 ? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 19 ? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 20 ? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 21 ? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 22 ? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 23 ? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 24 ? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 25 ? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 26 ? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 27 ? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 28 ? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 29 ? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 30 ? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 31 ? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 32 ? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 33 ? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 34 ? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 35 ? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 36 ? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 37 ? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 38 ? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 39 ? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 40 ? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 41 ? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 42 ? Poz. 1006 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 43 ? Poz. 1006 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 116/XIV/2011 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 listopada 2011 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4334

  uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 25 marca 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TERESIN OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ OBRĘBU GEODEZYJNEGO ZIELONKA

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.87.2792

  uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu geodezyjnego Paprotnia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.805

  uchwała nr XI/81/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 16 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego część obrębu geodezyjnego Teresin Gaj

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIII/564/10 Rady Gminy Miękinia z dnia 24 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Krępice w gminie Miękinia część ?H?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1400

  uchwała nr XV/172/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działek o nr ewid. 214/8, 214/6 , część działki o nr ewid. 212/1 z obrębu ewid. nr 65

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1005

  uchwała nr XVI/136/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1004

  uchwała nr XVIII/93/2012 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1003

  zestawienie Burmistrza Miasta Kościana Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kościan

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1002

  uchwała nr XVIII/221/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1001

  porozumienie Burmistrza Kościana; Zarządu Powiatu Kościańskiego zawarte w dniu 14.12.2011 roku w Kościanie pomiędzy: Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan, w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Kościan zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Miejskiej Kościan, w zakresie zimowego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.