Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXI/290/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/250/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta i gminy Bogatynia przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-14
Organ wydający:Rada Gminy i Miasta Bogatynia
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1045
Hasła:dotacje,oświata i wychowanie,przedszkola i żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

Wrocław, dnia 14 marca 2012 r. Poz. 1045

UCHWAŁA NR XXXI/290/12 RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA z dnia 8 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/250/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta i gminy Bogatynia przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale XXVI/250/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta i gminy Bogatynia przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, wprowadza się następujące zmiany: 1. w § 3: a. punkt 2 otrzymuje brzmienie: ?2) dla punktu przedszkolnego oraz zespołu wychowania przedszkolnego przysługują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bogatynia, w przeliczeniu na jednego ucznia; na każdego ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego przysługuje dotacja w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Bogatynia; b. punkt 3 otrzymuje brzmienie:?. ?3) dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Bogatynia;?. 2. w §4 punkt 3: a. podpunkt 6 otrzymuje brzmienie: ?6) nazwę banku i numer rachunku bankowego placówki, na który ma być przekazywana dotacja; b. skreśla się podpunkt 8.?. 3. w §7 punkt 1 podpunkt 2 otrzymuje brzmienie: ?2) prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy.?. § 2. W miejsce dotychczasowego wniosku o udzielenie dotacji, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/250/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 10 listopada 2011 roku wprowadza się wniosek o udzielenie dotacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Gminy i Miasta: Patryk Stefaniak


Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ?2? Poz. 1045 ? Załącznik do uchwały nr XXXI/290/ /12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 8 lutego 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ?3? Poz. 1045 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.47

  uchwała nr L/289/2010 Rady Miasta Ostróda z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ostróda przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1222

  uchwała nr III/23/11 Rady Gminy Mrozy z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Mrozy przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2764

  uchwała nr 13/XXXVII/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Żabia Wola przez inne niż gmina Żabia Wola osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.42.640

  uchwała nr 741/LV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, dla publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół publicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. 2012.2404

  uchwała nr XXVI/120/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dwikozy przez inne niż Gmina Dwikozy osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXI/288/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla osób fizycznych i prawnych na pokrycie kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych na terenie gminy Bogatynia

 • sprawozdanie Starosty Oławskiego z dnia 12 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2011 r

 • ogłoszenie nr 1 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2012r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

 • uchwała nr XIX/120/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin.

 • ogłoszenie Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z dnia 14 lutego 2012r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011r. położonych na obszarze Gminy Jaworzyna Śląska


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.