Logowanie

Tytuł:

porozumienie nr 23/2012 Wojewody Dolnośląskiego; Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Wojewoda Dolnośląski; Zarząd Powiatu Średzkiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1180
Hasła:wojsko,porozumienia wojewody

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

Wrocław, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1180

POROZUMIENIE NR 23/2012 zawarte w dniu 28 lutego 2012 r.

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim Aleksandrem Markiem Skorupą, zwanym dalej ?Wojewodą?, a Powiatem Średzkim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu reprezentowany przez: 1) Sebastiana Burdzy ? Starostę Średzkiego 2) Mieczysława Kudryńskiego ? Wicestarostę Średzkiego zwanym dalej ?Powiatem? w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r. I. Podstawa prawna porozumienia ? art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), ? art. 5 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), ? art. 30 ust. 4, ust. 4a i ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) II. Zakres przedmiotowy porozumienia § 1. W celu realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r. na terenie Powiatu Średzkiego, Wojewoda powierza a Powiat przyjmuje do realizacji następujące zadania: 1) zawieranie umów z kierownikami podmiotów leczniczych, a w razie niemożności zawarcia umów z kierownikami tych podmiotów, zawieranie umów z lekarzami prowadzącymi indywidualne lub grupowe specjalistyczne praktyki lekarskie oraz z psychologami ? w sprawie przeprowadzania specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, zgodnie ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej, 2) pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych, 3) wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy powiatowej komisji lekarskiej. III. Warunki realizacji porozumienia § 2. 1. Powiat zobowiązuje się: 1) pokryć, ze środków otrzymanych z budżetu wojewody, koszty wykonania specjalistycznych badań lekarskich i obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz badań psychologicznych. Koszty te nie mogą być wyższe od ujętych w cenniku usług medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, 2) prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanej dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków. 2. Wojewoda przyznaje na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w tym zadań o których mowa wyżej, jak również na pokrycie kosztów wynagrodzenia lekarzy i średniego personelu medycznego wchodzących w skład powiatowej komisji lekarskiej, dotację celową w kwocie 28 000 zł. (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych) sklasyfikowaną w budżecie Wojewody na 2012 rok: dział 750 ? Administracja Publiczna, rozdział 75045 ? Kwalifikacja wojskowa, § 2110 ? dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej


Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ?2? Poz. 1180 ?

§ 3. 1. Powiat rozliczając koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, zobowiązany jest przedstawić: 1) wykaz specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnych oraz badań psychologicznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej z podaniem jednostkowych kosztów wykonywania badań oraz nazwisk i imion osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, których poddano wymienionym badaniom i obserwacji szpitalnej na zlecenie powiatowej komisji lekarskiej, jak również faktury obciążeniowe wystawione przez zakłady opieki zdrowotnej bądź lekarzy prowadzących indywidualne lub grupowe specjalistyczne praktyki lekarskie oraz przez psychologów, 2) kserokopie dokumentów będących podstawą wszystkich poniesionych wydatków. 2. Rozliczenie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej powinno nastąpić najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od daty zakończenia kwalifikacji wojskowej w Powiecie. § 4. 1. Środki finansowe z budżetu Wojewody, określone w § 2 ust. 2, przekazywane będą na rachunek Powiatu najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej w Powiecie. 2. Środki finansowe przekazane w ramach przyznanej dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). § 5. Nadzór w imieniu Wojewody nad realizacją zadań objętych niniejszym porozumieniem sprawują Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. IV. Postanowienia końcowe § 6. 1. Porozumienie zawiera się na czas trwania kwalifikacji wojskowej w roku 2012. 2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 3. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. § 8. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Powiat, a pozostałe Wojewoda Dolnośląski. Starosta Średzki: Sebastian Burdzy Wicestarosta Średzki: Mieczysław Kudryński Wojewoda Dolnośląski: Aleksander Marek Skorupa
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.550.4187

  porozumienie zawarte w dniu 5 listopada 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej ?Powierzającym?, a Zarządem Powiatu Buskiego reprezentowanym przez: 1. Jerzego Kolarza - Starostę Buskiego2. Stanisława Klimczaka - Wicestarostę Buskiego Działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/292/2009 z dnia 30 października 2009r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Świętokrzyskiego do wykonania w 2010 roku zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej zwanym dalej ?Przyjmującym? w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.12.312

  porozumienie Wojewody Podkarpackiego z dnia 15 lutego 2010r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Leżajskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.10.221

  porozumienie Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Strzyżowskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.10.212

  porozumienie Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Brzozowskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.10.225

  porozumienie Wojewody Podkarpackiego z dnia 15 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Leskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • porozumienie nr 21/2012 Wojewody Dolnośląskiego; Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

 • ogłoszenie nr 1/2012 Wójta Gminy Jemielno z dnia 15 marca 2012r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych za 2011 rok

 • uchwała nr XIV/87/2011 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na rok 2012

 • sprawozdanie nr 1 Starosty Milickiego z dnia 30 stycznia 2012r. z prac Komisji Bezpieczęństwa i Porządku w Miliczu za rok 2011

 • uchwała nr XVIII/101/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 marca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobromierz.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.