Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVII/108/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kudowa-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1185
Hasła:alkohol

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

Wrocław, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1185

UCHWAŁA NR XVII/108/12 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU z dnia 20 lutego 2012 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kudowa-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska KudowyZdroju uchwala, co następuje: § 1. Na terenie miasta Kudowa-Zdrój zabrania się usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz spożywania alkoholu w następujących miejscach: a) na terenie placów zabaw dla dzieci, b) na parkingach, c) na cmentarzach, d) na targowiskach za wyjątkiem obiektów na trwale związanych z gruntem. § 2. Traci moc uchwała nr XXVII/174/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2008 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie miasta Kudowa-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej: Łucja Rachuba

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXV/144/09 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Jedlina-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LII/278/2009 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1386

  uchwała nr VIII/58/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.90.2893

  uchwała nr 53/XII/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 212/XXX/2005 Rady Gminy Sanniki z dnia 06.10.2005r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a także zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Sanniki.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Pozwolenie na handel alkoholem w pobliżu szkoły

  Pytanie dotyczy obowiązywania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W roku 2003, aby otrzymać koncesję na sprzedaż alkoholu nie było ograniczeń dotyczących odległości (...)

 • Sklep monopolowy w lokalu spółdzielni mieszkaniowe

  Na parterze bloku, w którym mieszkam, powstaje całodobowy sklep monopolowy. Chciałabym zapytać o zasady wydawania koncesji na taki sklep. Czy spółdzielnia mieszkaniowa (...)

 • Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych

  Uprzejmie proszę o w miarę obszerne przeanalizowanie problemu poprawnej interpretacji przepisu ustawy "antyalkoholowej" - art. 14 cyt." Zabrania się spożywania napojów (...)

 • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

  Do niedawna w moim mieście funkcjonował sklep z piwem na wynos. Wiosną został zamknięty, a na jego miejsce powstał nowy. W sklepie tym sprzedaje się piwo od rana do (...)

 • Zezwolenie na alkohol

  Chcemy otworzyć sklep z alkoholami pow. 18%, pon. 18%, piwo, wino. Ile kosztują poszczególne koncesje na alkohol, jeśli chce się prowadzić sprzedaż detaliczną w sklepie?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N7.4131.145.2012.AM5 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 marca 2012r. stwierdzające nieważność § 3 we fragmencie ?w szczególności? uchwały Rady Gminy Męcinka Nr XIII/75/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Męcince.

 • uchwała nr XIII/75/2012 Rady Gminy Męcinka z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Męcince

 • porozumienie nr 27/2012 Wojewody Dolnośląskiego; Zarządu Powiatu Trzebnickiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

 • porozumienie nr 24/2012 Wojewody Dolnośląskiego; Zarządu Powiatu Strzelińskiego z dnia 2 marca 2012r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

 • porozumienie nr 23/2012 Wojewody Dolnośląskiego; Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.