Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIV/89/12 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Szczytna jest organem prowadzącym.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska w Szczytnej
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1187
Hasła:nauczyciele

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

Wrocław, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1187

UCHWAŁA NR XIV/89/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Szczytna jest organem prowadzącym Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje: § 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w ilości 24 godzin dla nauczycieli pedagogów i psychologów oraz 20 godzin dla nauczycieli logopedów zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Szczytna jest organem prowadzącym. § 2. Traci moc uchwała nr IV/34/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Szczytna. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej: Renata Idzik
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.137.2667

  uchwała nr 404/2010 Rady Gminy Główczyce z dnia 20 września 2010r. w sprawie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Główczyce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2800

  uchwała nr XIX/114/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerniejewo.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXI/131/12 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Biłgoraj.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/344/09 Rady Miasta Słubice z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/76/2012 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żyrzyn

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XV/85/2012 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 lutego 2012r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół na terenie Gminy Stoszowice oraz określenia granic ich obwodów

 • uchwała nr XVII/108/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kudowa-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N7.4131.145.2012.AM5 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 marca 2012r. stwierdzające nieważność § 3 we fragmencie ?w szczególności? uchwały Rady Gminy Męcinka Nr XIII/75/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Męcince.

 • uchwała nr XIII/75/2012 Rady Gminy Męcinka z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Męcince

 • porozumienie nr 27/2012 Wojewody Dolnośląskiego; Zarządu Powiatu Trzebnickiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.