Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1366

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/637/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Rzeszowa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-06-20
Organ wydający:Rada Miasta Rzeszowa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1366
Hasła:Opłaty - targowa

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

14:16

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Rzeszowa Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póź. zm.), Rada Miasta stanowi, co następuje : § 1. W uchwale Nr XLIII/716/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Rzeszowa w § 3 zmienia się ust 2, który otrzymuje następujące brzmienie: ?2. Inkasent wymieniony w ust. 1 pkt a potwierdza uiszczenie opłaty targowej przez zobowiązanego do jej zapłaty: za pokwitowaniem wpłaty przy użyciu elektronicznych kas ewidencji poboru opłaty targowej lub, biletami według wzoru zatwierdzonego do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, przez Prezydenta Miasta Rzeszowa lub, kwitariuszami przychodowymi opłaty targowej, wydanymi przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Rzeszowa i stanowiącymi druki ścisłego zarachowania." § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

?.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?2?

Poz. 1366

Uzasadnienie Zmiana Uchwały wprowadza dodatkowo możliwość poboru opłaty targowej przez inkasenta za pomocą elektronicznej kasy ewidencyjnej poboru opłaty targowej. Pozwoli to na uzyskanie oszczędności w budżecie Miasta poprzez ograniczenie ilości zakupowanych biletów opłaty targowej, na które to wydawane jest rokrocznie około 20.000 zł. Pobór opłaty targowej za pomocą wyżej opisanego urządzenia wyeliminuje nadto szereg czynności urzędniczych takich jak: zamawianie biletów opłaty targowej oraz ich opieczętowywania, sprawdzanie i liczenie grzbietów, rozliczanie dzienne jak i miesięczne opłaty będzie prowadzone w znacznym uproszczeniu (poprzez wydruk).
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.55.1153

  uchwała nr LXXVII/1333/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa Nr LXXIV/125/2002 w sprawie podziału miasta Rzeszowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w wyborach do Rady Miasta Rzeszowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.12.280

  uchwała nr LXX/1167/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Rzeszowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.1769

  uchwała nr XIV/299/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Rzeszowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.102.1650

  uchwała nr XIII/278/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rzeszowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.2967

  uchwała nr III/54/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rzeszowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zaskarżanie uchwał rady miasta

  Jestem mieszkańcem miasta X i zameldowany w tym mieście na stałe. W dniu 28.10.2005 roku uchwałą rady miasta stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnej Następnie w dniu (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1365

  uchwała nr XIX/196/12 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Strzyżów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1364

  uchwała nr XXI/182/2012 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1363

  uchwała nr XVII/109/12 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Leżajska spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1362

  uchwała nr XXV/257/2012 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1361

  uchwała nr 304/XXX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.